Vetenskapliga bevis för homeopati del 6

Christer Sundqvist

Vi har gjort utredningar kring homeopati med en välkänd och respekterad finsk homeopat, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Vi har vidrört den allmänna debatten, diskuterat utspädda homeopatiska preparat, talat om homeopati och växter, utforskat effekterna i individuella celler, informerat om homeopati för cancer och vidrört djurforskningen [1-5]. Nu har vi möjligen nått det intressantaste området, nämligen det hur homeopati används för sjukdomar hos människan.

Effekterna av homeopati på människor stöds av dem som har fått homeopatisk behandling, men homeopati kritiseras också ständigt av dem som kanske inte bekantat sig med temat. För vår del har vi försökt göra vårt bästa för att öka på informationen om homeopati i de tidigare delarna av vår skrivserie.

 

Kliniska studier inom homeopati

”Jouni. Finns det några kliniska studier inom homeopati? Har homeopati visat sig vara effektivt mot sjukdomar?”

Inom homeopatin behandlas en person som en helhet och inte på basen av ett enda sjukdomstillstånd, så en dubbelblind och placebokontrollerad studiemodell är inte optimal för att studera effekterna av homeopati. Ändå finns det många studier som ger stöd för denna homeopatiska behandlingsmodell. Jag föreslår att vi fokuserar på några av dessa undersökningar.

Det finns nuförtiden randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade homeopatiska studier att tillgå. Det finns också uppföljningsstudier och andra gynnsamma homeopatiska studier som riktar sig till människor.

Låt oss först titta på en studie utförd i Storbritannien, som granskade på ett allmänt plan hur nöjda människorna var med sina homeopati behandlingar. Totalt utfördes åt 455 patienter två intervjuer (1 100 konsultationer). Patienterna hade fått ta emot homeopatisk behandling för sina kroniska sjukdomar. Konventionell behandling hade inte botat sjukdomen, inga framsteg hade gjorts i behandlingarna eller så hade alla slags komplikationer dykt upp, såsom biverkningar, hög ålder eller patientens tillstånd krävde mjukare behandlingar.

Alla gynnades inte av homeopati, men ändå sa 66,8% att de drog nytta av den homeopatiska behandlingen som erbjudits dem och 32,5% sa att de kunde helt sluta eller minska sin konventionella medicinering. Rapporten fann att de tio vanligaste kliniska tillstånden som behandlades med homeopati var: eksem, ångest, depression, artros, astma, ryggsmärta, kronisk hosta, kronisk trötthet, huvudvärk och högt blodtryck.

Behandlingens effekt var inte beroende av patientens ålder. För kvinnor var behandlingen en aning effektivare än för män; 71,3% av kvinnorna och 58,5% av männen kände sig bättre efter homeopatin. Hos två patienter (0,4%) försämrades symtomen i sjukdomen uppenbarligen på grund av den homeopatiska behandlingen [6].

En annan brittisk studie granskade patienter som fick öppenvård i Bristol University Hospital under 6 år. Totalt 6544 patienter med varierande sjukdomstatus uppföljdes. Varje patient som fick poliklinisk behandling på sjukhuset under studieperioden inkluderades i den första uppföljningen.

Vid tolkningen av resultaten användes en 7-punktsskala i den avslutande slutliga konsultationen, som jämfördes som totalresultaten i den första konsultationen. Positiva hälsoförändringar kunde ses hos 70,7% (n = 4627) av patienterna och 50,7% (n = 3318) visade prov på förändringar i hälsan som var antingen bättre (+2 poäng) eller mycket bättre (+3).

”Tack för denna översikt. Nu är det kanske vettigt att fråga om homeopati är effektivt mot enskilda sjukdomar?”

 

Homeopati mot enskilda sjukdomar

Cancer

Vi har redan tidigare behandlat cancerforskningen i vår artikelserie [3]. Vi observerade t.ex. att cancerpatienter som använde homeopati hade en längre livslängd än diagnosen förutspådde [8]. För patienter med bröstcancer var homeopati ett bra komplement till den konventionella cancerbehandlingen och ökade det totala välbefinnandet [9]. I en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie av blödningar och uppsvullnad (ödem) hos patienter med bröstcancer visade sig att det homeopatiska läkemedlet Arnica Montana var så effektivt att användningen kunde rekommenderas [10]. I en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie minskade det homeopatiska preparatet Traumeel signifikant de allvarliga biverkningarna av kemoterapin (stomatit) hos barn som genomgick benmärgstransplantation [11].

 

Kvinnosjukdomar

Endometriosstudien vid University of São Paulo är ganska välkänd. Det var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Syftet var att utvärdera effekten och säkerheten hos potentierat östrogen jämfört med placebo vid endometrios och speciellt vid smärta i bäckentrakten. Studien varade i 24 veckor och rekryterade 50 kvinnor (18–45 år) med diagnosen endometrios.

Potentierat östrogen (12 cH, 18 cH och 24 cH) eller placebo administrerades oralt två gånger dagligen. Resultaten erhölls främst genom att beräkna specifika smärtvärden och bedöma förändringen i sjukdomens svårighetsgrad från baslinjen efter vecka 24. Som ett sekundärt resultat användes ett frågeformulär från en standardiserad hälsostudie för att bedöma livskvalitet, depressiva och ångestsymptom. Potentierat östrogen var signifikant effektivare än placebo för att minska endometrios relaterad smärta [12].

Goda resultat har uppnåtts med homeopati för klimakteriebesvär och värmevallningar [13, 14]. I en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk studie vid universitetet i São Paulo, fick kvinnor med värmevallningar homeopatiskt buskpeppar eller Capsicum frutescens. 40 kvinnor deltog i studien. Studien kom till slutsatsen att homeopatiska preparat var signifikant effektivare än placebo när det gällde att minska värmevallningarnas intensitet för kvinnor i klimakteriet efter en 4-veckors behandlingsperiod [15].

Homeopati har testats med avseende på menstruationskramper (PMS). En israelisk dubbelblind, placebokontrollerad studie följde 105 kvinnor med PMS-symtom för att se om homeopati var till hjälp. Deltagarna fick ett av de fjorton homeopatiska läkemedlen eller placebo. Studien genomfördes som en uppföljning. Slutresultatet var att gruppen som fick homeopati hade det klart bättre än gruppen som fick placebo [16].

Fibromyalgi är en besvärlig, svårbehandlad sjukdom som ofta drabbar kvinnor. Homeopati har också testats många gånger med stor framgång. Den prestigefyllda tidskriften Rheumatology publicerade en dubbelblind, randomiserad och parallellgrupperad, placebokontrollerad studie av klassisk homeopati. Alla deltagare (62 individer) hade diagnostiserad fibromyalgi och delades in i två grupper. En av grupperna fick individualiserad homeopatisk behandling enligt klassisk homeopati, den andra fick placebo. Det fanns erfarna homeopater tillgängliga som deltog i experimentet under 2, 4 och 6 månader. Homeopaterna instruerades att behandla varje deltagare på samma sätt och, vid behov, att ändra eller göra korrigeringar av de mediciner som de ordinerade. De primära forskningsämnena var t.ex. smärtbedömningar och lokalisering av smärtpunkter. Sekundärt studerades depression och utmattning.

Homeopatigruppen hade signifikant mindre smärta jämfört med placebogruppen. En signifikant högre andel patienter i den homeopatiska gruppen upplevde minst en 25% förbättring av smärtpunktskänsligheten jämfört med placebo. Dessutom upplevde de att den homeopatiska medicinen gav mindre depression och aggressivitet. Den homeopatiska behandlingen ledde till bättre livskvalitet [17].

En dubbelblind studie genomfördes vid St. Bartholomews sjukhus i London med det homeopatiska preparatet Rhus tox för dem som led av fibromyalgismärta. Som ett resultat minskade antalet smärtvärden med cirka en fjärdedel, sömnkvaliteten förbättrades och mängden smärta minskade också jämfört med placebogruppen [18].

En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie av postpartumblödning har utförts vid avdelningen för gynekologi i Jerusalem. Deltagarna (40 kvinnor) delades in i tre grupper, varav en var en placebogrupp. Homeopatigrupperna fick Arnica Montana / Bellis perennis av två olika styrkor (6C och 30C).

Kriterierna var mycket lågt hemoglobin och 72 timmar hade gått sedan leveransen av fostret. Hos dem som fick homeopatiska preparat stannade hemoglobivärdet nära baslinjenivån, medan det i placebogruppen skedde markant minskning. Basogena hemoglobinnivåer var mycket lika i alla grupper. Forskarna menade att den homeopatiska behandlingen gjorde att hemoglobinnivåerna förblev normala [19].

 

Migrän

Migrän hos barn har behandlats med homeopati. Studien omfattade 168 barn och genomfördes i 12 olika länder. Barnen var 5-15 år gamla.

Förekomsten av migrän granskades under 3 månaders tid och baserades på frågeformulär som fyllts i av barnet eller vårdnadshavaren och läkaren. Ytterligare granskades frånvaron från skolan. Slutresultatet var att homeopati signifikant minskade antalet, allvarligheten och varaktigheten av migränattacker under en 3-månadersperiod. Skolfrånvaron minskade också [20].

Migrän har också granskats i en homeopatistudie för vuxna. I denna studie ingick 212 vuxna som tog förebyggande mediciner förskrivna av läkare. Migrändiagnosen hade ställts i genomsnitt mera än 10 år tidigare (intervallet 10–15 år). Uppföljningsperioden var 2 år och det utnyttjades 67 vårdande homeopater. Som ett resultat lindrades allvarligheten hos migränattackerna och behovet av medicinsk behandling minskade avsevärt, inklusive nödvändiga sjukhusbesök. Homeopati var tydligen fördelaktigt vid behandling av migrän under den tvååriga studieperioden [21].

 

”Jouni, det här är verkligen intressant. Skulle det vara så att vi slutar debatten den här gången? Det finns mycket att läsa här just nu. Låt oss spara litet av dessa kliniska studier av homeopati till nästa artikel. Vad har du mera att berätta om?”

Det låter som en bra idé. Nästa gång tar vi hänsyn till t.ex. sömnlöshet, depression, allergier, influensa, ADHD och HIV.

 

Referenser:

1 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 1. 30.4.2020 https://petrafoundation.com/sv/vetenskapliga-bevis-for-homeopati-del-1/

2 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 2. 15.5.2020 https://petrafoundation.com/sv/vetenskapliga-bevis-for-homeopati-del-2/

3 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 3. 16.5.2020 https://petrafoundation.com/sv/vetenskapliga-bevis-for-homeopati-del-3/

4  Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 4. 30.5.2020 https://petrafoundation.com/sv/vetenskapliga-bevis-for-homeopati-del-4/

5  Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 5. 10.6.2020 https://petrafoundation.com/sv/vetenskapliga-bevis-for-homeopati-del-5/

6 R Sevar. Audit of outcome in 455 consecutive patients treated with homeopathic medicines. Homeopathy 94(4): 215-221, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7540572_Audit_of_outcome_in_455_consecutive_patients_treated_with_homeopathic_medicines

7 David S Spence, Elizabeth Thompson, S.J. Barron. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine 11(5): 793-798, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7471537_Homeopathic_Treatment_for_Chronic_Disease_A_6-Year_University-Hospital_Outpatient_Observational_Study

8 Katharina Gaertner, Michael Müllner, Helmut Friehs et al. (8 authors). Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of Vienna.  Complement Ther Med 22(2): 320-332, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261733979_Additive_homeopathy_in_cancer_patients_Retrospective_survival_data_from_a_homeopathic_outpatient_unit_at_the_Medical_University_of_Vienna

9 S. L. Hughes, AC Smith, Clare Relton. Homeopathy service in an NHS hospital breast cancer clinic: outcome study. Breast Cancer Research 10:1-1, 2008 https://www.researchgate.net/publication/226914438_Homeopathy_service_in_an_NHS_hospital_breast_cancer_clinic_outcome_study

10 Sorrentino L, Piraneo S, Riggio E, et al (7 authors). Is there a role for homeopathy in breast cancer surgery? A first randomized clinical trial on treatment with Arnica montana to reduce post-operative seroma and bleeding in patients undergoing total mastectomy. J Intercult Ethnopharmacol. 2017;6(1):1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289077/

11 Oberbaum M, Yaniv I, Ben-Gal Y, et al (6 authors). A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication TRAUMEEL S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Cancer. 2001;92(3):684-690. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11505416

12 Marcus Zulian Teixeira, Sergio Podgaec, Edmund Chada Baracat. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology 211:48-55, 2017 https://www.researchgate.net/publication/312931405_Potentized_estrogen_in_homeopathic_treatment_of_endometriosis-associated_pelvic_pain_A_24-week_randomized_double-blind_placebo-controlled_study

13 Marie-France Bordet, Aurélie Colas, Marijnen Philippe et al (5 authors). Treating hot flushes in menopausal women with homeopathic treatment – Results of an observational study. Homeopathy 97(1):10-15, 2008 https://www.researchgate.net/publication/5656288_Treating_hot_flushes_in_menopausal_women_with_homeopathic_treatment_-_Results_of_an_observational_study

14 Jean-Claude Colau, Stéphane Vincent, Philippe Marijnen, François-André Allaert. Efficacy of a Non-Hormonal Treatment, BRN-01, on Menopausal Hot Flashes: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Drugs R D 12(3):107-119, 2012 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22852580/

15 Débora Cristiane da Silva Andrade, Fabio Carmona, Mateus Andrea Angelucci et al. (5 authors). Efficacy of a Homeopathic Medicine of Capsicum frutescens L. (Solanaceae) in the Treatment of Hot Flashes in Menopausal Women: A Phase-2 Randomized Controlled Trial. Homeopathy 2019; 108(02): 102-107  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0038-1676326

16 Michal Yakir, Christien T Klein-Laansma, Shulamith Kreitler et al (7 authors). A Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Trial with Individualized Homeopathic Treatment Using a Symptom Cluster Approach in Women with Premenstrual Syndrome. Homeopathy 108(4), 2019 https://www.researchgate.net/publication/335328046_A_Placebo-Controlled_Double-Blind_Randomized_Trial_with_Individualized_Homeopathic_Treatment_Using_a_Symptom_Cluster_Approach_in_Women_with_Premenstrual_Syndrome

17 Iris Bell, Daniel A. Lewis, Audrey J Brooks et al (7 authors). Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo. Rheumatology 43(5):577-582, 2004 https://www.researchgate.net/publication/8353681_Improved_clinical_status_in_fibromyalgia_patients_treated_with_individualized_homeopathic_remedies_versus_placebo

18 Peter Fisher, A. Greenwood, Edward C. Huskisson, P. Turner, and Philippe Belon. Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia). BMJ Clinical Research 299(6695): 365-366, 1989 https://www.researchgate.net/publication/20649111_Effect_of_homeopathic_treatment_on_fibrositis_primary_fibromyalgia

19 Menachem Oberbaum, Narine Galoyan, Liat Lerner-Geva et al (7 authors). The effect of the homeopathic remedies Arnica montana and Bellis perennis on mild postpartum bleeding – A randomized, double-blind, placebo-controlled study – Preliminary results. Complementary Therapies in Medicine 13(2):87-90, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7709478_The_effect_of_the_homeopathic_remedies_Arnica_montana_and_Bellis_perennis_on_mild_postpartum_bleeding_-_A_randomized_double-blind_placebo-controlled_study_-_Preliminary_results

20 Karine Danno, Aurélie Colas, Jean-Louis Masson, Marie-France Bordet. Homeopathic Treatment of Migraine in Children: Results of a Prospective, Multicenter, Observational Study. J Altern Complement Med 19(2): 119-123, 2013 https://www.researchgate.net/publication/230857677_Homeopathic_Treatment_of_Migraine_in_Children_Results_of_a_Prospective_Multicenter_Observational_Study

21 Claudia M Witt, Rainer Lüdtke, Stefan N Willich. Homeopathic Treatment of Patients With Migraine: A Prospective Observational Study With a 2-year Follow-Up Period. J Altern Complement Med 16(4):347-355, 2010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20423206/

 1,158 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo