Vetenskapliga bevis för homeopati del 4

Christer Sundqvist

Den välkända och respekterade finländska homeopaten Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) fortsätter sin homeopatiforskning med oss. I den första delen pratade vi med honom om homeopati i allmänhet och om utspädda homeopatiska preparat i synnerhet [1]. I nästa avsnitt undersökte vi hur växter svarar på homeopatiska preparat [2]. I den tredje delen gick vi igenom studier där homeopati har använts för cancerpatienter [3]. I detta fjärde avsnitt undersöker vi effekten av homeopatiska preparat på cellnivå.

 

Effekterna av homeopati har också studerats på cellnivå

”Jouni, en exaktare förståelse av verkningsmekanismerna för olika homeopatiska preparat erhålls vanligtvis i cellbaserade experiment (in vitro-studier). Finns det några sådana inom homeopati? ”

Ja det finns. Mycket utspädda homeopatiska preparat har påvisbara effekter i cellkulturer [4]. Flera studier har funnit att homeopatiska medel ger upphov i apoptos (programmerad celldöd). Detta fenomen är en normal del av individuell utveckling och förnyelse av vävnader och styrs av gener som reglerar celldelningen [5, 6]. Apoptos spelar en viktig roll i fosterutvecklingen, reglering av immunsvaret, eliminering av infekterade och omformade celler samt reglering av vävnadsstorleken.

En för omfattande apoptos kan leda till utvecklingsstörningar och degenerativa sjukdomar, medan dess frånvaro kan leda till autoimmuna sjukdomar, långvariga virusinfektioner och cancer. Utnyttjande av apoptos med läkemedel är redan rutinmässigt vid behandling av cancer. Läkemedel för behandling av degenerativa sjukdomar som förhindrar apoptos kommer troligen att dyka upp på marknaden inom en snar framtid [7]. Apoptos är något man önskar att skall ske vid behandling av cancer.

Eftersom cancer är en sjukdom som drabbar många och är mycket allvarligt har forskare varit intresserade av olika typer av behandlingsalternativ. Effekten av homeopati i cancer kan också studeras med cellmodeller.

Det potentierade homeopatiska läkemedlet Lycopodium clavatum (5C och 15C) har anti-canceraktivitet på HeLa-celler in vitro. Detta har studerats i laboratoriet för cellgenetik och molekylärbiologi vid universitetet i Kalyan, Indien.

Syftet med studien var att utvärdera om homeopatiska högt utspädda och potentierade preparat av Lycopodium Clavatum (LC-5C och LC-15C) har anti-cancereffekter på HeLa-celler. Celler exponerades för antingen LC-5C (utspädd under Avogadro gränsen) eller utspäddes över Avogadro gränsen (LC-15C).

Resultaten avslöjade att administrering av Lycopodium hade små eller inga toxiska effekter på cellerna i blodomloppet, men orsakade markerad apoptos i cancerceller (HeLa), som syntes som begynnande nedbrytning av DNA.

Mycket utspädda, dynamiska homeopatiska läkemedel både under och över Avogadro-talet orsakade celldöd i cancerceller, vilket tyder på att de potentiellt skulle kunna användas som stöd i vården [8].

Frenkels team vid University of Texas (M.D. Anderson Cancer Center, Texas, USA) utförde cellexperiment med mycket utspädda indiska homeopatiska preparat (Carcinos, Phytolacca, Conium och Thuja). Preparaten testades med olika bröstcancercellinjer. Preparaten var giftiga för cellerna, vilket ledde till avbrott i cellcykeln och celldöd. Således hade dessa naturliga, utspädda preparat biologiska effekter som borde undersökas ytterligare [9].

Samma sak stöddes också av Psorinum 6 ×, som utlöser apoptossignaler i humana lungcancerceller. Studier av effekterna av homeopatisk Psorinum 6x på cellernas överlevnad utfördes inledningsvis i flera cancercellinjer, inklusive A549 (lungcancercellinje), HepG2 (levercancercellinje) och MCF-7 (bröstcancercellinje).

Experimentet undersökte de terapeutiska effekterna på avbrott i cellcykeln, celldöd, bildning av reaktiva syreradikaler (ROS) och förändringar i den mitokondriella membranpotentialen (MMP) med användning av flödescytometri och fluorescensmikroskopi.

Det visade sig att behandling av cancercellinjer med Psorinum resulterade i ökade anti-cancereffekter i A549-celler (lungcancercellinje) i högre grad än i andra. Psorinum förhindrade celldelning efter 24 timmars behandling och höll cellerna kvar i G1-fasen. Det orsakade också t.ex. ROS-bildning, MMP-depolarisering, morfologiska förändringar och DNA-skador.

Forskarna drog slutsatsen att Psorinum 6 × utlöste apoptos i A549-celler (lungcancerceller) via signalproteiner [10].

Condurango 6C och 30C utlöser också apoptos i lungcancerceller. Det mera utspädda preparatet var effektivare [11].

”Som biolog är det lätt att bli ivrig efter sådana här observationer. Finns det ytterligare bevis ?! ”

Faktum är att effekterna av homeopati på programmerad celldöd har studerats i omfattande skala. Ytterligare stöd för denna mekanism inom apoptosen, som är fördelaktigt vid behandling av cancer, har erhållits i t.ex. Shagun Arora laboratoriet vid Jaypee universitetet i Indien. Där konstaterades att outspädda och utspädda homeopatiska preparat var giftiga för odlade cancerceller. Homeopatiska Sarsaparilla preparat testades i isolerade njuradenokarcinom cellkulturer, Ruta graveolens preparatet i odlade cancerceller från tjocktarmen och Phytolacca decandra preparatet i bröstcancerceller.

Resultaten visade att alla de homeopatiska preparaten visade prov på toxiska effekter i nämnda cellkulturer. De outspädda preparaten hade den bästa effekten, men utspädda preparat fungerade också som start för apoptosen. Homeopatiska preparat visade sig vara anti-cancerläkemedel och ytterligare forskning kan uppmuntras [12].

Det homeopatiska preparatet Calcarea carbonica orsakade apoptos i cellkulturer från möss med cancer. Studien pekade på den så kallade immunmodulerande mekanismen för celldöd [13].

För leukemi har framgångsrikt testats homeopatiska utspädningar av Amanita phalloides i cellodlingar [14].

Det finns ingen placeboeffekt i odlade cancerceller, så här har vi bevis för det att homeopati inte bara är placebo. Om homeopatina betydelse ska höjas inom den etablerade medicinen finns det behov av mer bevismaterial från välkontrollerade och högkvalitativa studier [15].

”Man forskar i utvecklingen av vårt immunförsvar för närvarande mycket aktivt. Finns det något nytt på denna front inom homeopatin?”

 

Homeopati inverkar på immuniteten

Det finns några studier på cellnivå. Grekiska forskare har ansträngt sig för att påverka naturliga mördarceller (NKC) med homeopatiska kombinationsprodukter. En studie genomfördes vid Konstantinion Research Center i Thessaloniki för att utvärdera effekterna av fem homeopatiska kombinationsprodukter på naturliga mördarceller (NKC). NKC-aktiviteten utvärderades hos cancerpatienter med sjukdomen i ett mycket svårt skede. Coenzyme Compositum®, Ubichinon Compositum®, Glyoxal Compositum®, Katalysatoren® och Traumeel® granskades. Studien inkluderade in vitro- och in vivo-experiment. Låt oss titta på resultaten från in vitro experimenten.

Ubichino Compositum® hade den starkaste effekten på NKC-aktiviteten. Efter det var ordningsföljden Glyoxal Compositum®> Katalysatoren®> Traumeel®> Coenzyme Compositum®.

De homeopatiska preparaten ökade den toxiska aktiviteten hos NKC-celler signifikant (p <0,05). De homeopatiska kombinationsprodukterna som testats i denna studie kan användas som tilläggsterapi, immunterapi hos cancerpatienter i ett mycket svårt skede [16].

Denna cancerstudie har väckt ett stort intresse bland forskare och bevis för stöd från ovanstående forskning kan också hittas i andra cellkulturer. I melanom har till exempel lymfocytaktiviteten ökats med homeopatisk kombinationsterapi. Melanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och den snabbast växande cancern i världen. Kemoterapi har inte gett önskade resultat och hoppet står till andra typer av terapier.

Det rekommenderas för patienter med ett försvagat immunsystem brasiliansk homeopatisk kombinationsterapi (CHM). Tidigare studier på möss har visat att CHM aktiverar makrofager, sätter i gång ökningen av antalet vita blodkroppar och förbättrar musens svar på sarkom.

Cellodlingen (lymfkörtlar från möss) behandlades med en homeopatisk kombinationsprodukt. Det visade sig att de lymfocyter som odlades tillsammans med makrofager i närvaro av CHM hade en större förmåga att motstå melanomaktiviteten. Behandlingsaktiverade lymfocyter dödade cancerceller mer effektivt än kontrollerna. Icke-toxiska terapier som använder en homeopatisk kombinationsprodukt är ett lovande alternativt sätt att behandla melanom. Dessutom är homeopatisk kombinationsterapi attraktivt för effekten av konventionella läkemedel mot cancer kan förbättras [17].

Den homeopatiska medicinen Engystol inverkade på interferon-y-producerande T-lymfocyter (vita blodkroppar) i cellkultur. När Engystol testades i olika styrkor, konstaterades det att utspädningen hade liten effekt på styrkan [18, 19].

Osteoporos är en allvarlig sjukdom, särskilt hos kvinnor efter menopausen. En italiensk studie har lyckats visa en ökning av aktiviteten hos osteoblaster (celler som är viktiga för benbildning) i cellkulturen med det homeopatiska preparatet FMS * Calciumfluor [20].

Nyligen har intressanta artiklar dykt upp som konstaterar att homeopatiska preparat är effektiva mot en mängd olika mikrober i cellkulturer. Massor av experiment behövs för att ta reda på de lämpligaste preparaten. Det finns massor med arbete kvar [21, 22]!

 

 

Källor:

1 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 1. 30.4.2020  https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 2. 15.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 3. 16.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

4 Bellavite P, Conforti A, Pontarollo F, Ortolani R. Immunology and homeopathy. 2. Cells of the immune system and inflammation. Evid Based Complement Alternat Med 3(1): 13‐24, 2006 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1375241/

5 Wikipedia. Apoptos. https://sv.wikipedia.org/wiki/Apoptos

6 James Andrew Radosevich. Apoptosis and Beyond : The Many Ways Cells Die. Wiley-Blackwell, 2018

7 Janie Parrino, Richard S. Hotchkiss and Mike Bray. Prevention of Immune Cell Apoptosis as Potential Therapeutic Strategy for Severe Infections. Emerg Infect Dis 13(2): 191-198, 2007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725847/

8 Asmita Samadder, Sreemanti Das, Jayeeta Das et al. (7 kirjoittajaa). The Potentized Homeopathic Drug, Lycopodium Clavatum (5C and 15C) Has Anti-Cancer Effect on Hela Cells in Vitro. J Acupunct Meridian Stud 6(4): 180-87, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23972240

9 Frenkel M, Mishra BM, Sen S, Yang P et al. (9 kirjoittajaa). Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells. Int J Oncol 36: 395-403, 2010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20043074/

10 Jesmin Mondala, Asmita Samadderab, Anisur Rahman Khuda-Bukhsh. Psorinum 6× triggers apoptosis signals in human lung cancer cells. Journal of Integrative Medicine 14 (2): 143-153, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095496416602303

11 Sikdar S, Kumar Saha S, Rahman Khuda-Bukhsh A. Relative Apoptosis-inducing Potential of Homeopathic Condurango 6C and 30C in H460 Lung Cancer Cells In vitro: Apoptosis-induction by homeopathic Condurango in H460 cells. J Pharmacopuncture 17(1): 59‐69, 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780691

12 Shagun Arora, Ayushi Aggarwal, Priyanka Singla, Saras Jyoti, Simran Tandon. Anti-proliferative effects of homeopathic medicines on human kidney, colon and breast cancer cells. Homeopathy 102 (4): 274-282, 2013 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491613000416?via%3Dihub

13 Shilpi Saha, Dewan Md Sakib Hossain, Shravanti Mukherjee et al. (13 kirjoittajaa) Calcarea Carbonica Induces Apoptosis in Cancer Cells in p53-dependent Manner via an Immuno-Modulatory Circuit. BMC Complement Altern Med 13:230, 2013  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24053127/

14 Riede I. Tumor therapy with Amanita phalloides (death cap): stabilization of B-cell chronic lymphatic leukemia. J Altern Complement Med 16(10): 1129‐1132, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20954964

15 Oberbaum M, Vithoulkas G, van Haselen R, Singer S. Reinventing the wheel? Or the emperor’s new clothes. J Altern Complement Med 9: 613-615, 2003 https://www.researchgate.net/publication/8997570_Reinventing_the_Wheel_Or_the_Emperor’s_New_Clothes

16 Ioannis K Toliopoulos, Yannis Simos, Dimitrios Bougiouklis, Stergios Oikonomidis. Stimulation of Natural Killer Cells by Homoeopathic Complexes: An in Vitro and in Vivo Pilot Study in Advanced Cancer Patients. Cell Biochem Funct 31(8): 713-718, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699

17 Fernando SF Guimarães, Ana PR Abud, Simone M Oliveira et al. (10 kirjoittajaa) Stimulation of lymphocyte anti-melanoma activity by co-cultured macrophages activated by complex homeopathic medication. BMC Cancer 9: 293, 2009  https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-9-293

18 Heinrich Enbergs. Effects of the Homeopathic Preparation Engystol on Interferon-γ Production by Human T-Lymphocytes. Immunological Investigations 35 (1): 19-27, 2006 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08820130500496753?src=recsys

19 Vincenzo Fimiani, Antonia Cavallaro, Tommaso Ainis & Carlotta Bottari. Immunomodulatory Effect of the Homoeopathic Drug Engystol-N on Some Activities of Isolated Human Leukocytes and in Whole Blood. Immunopharmacology and Immunotoxicology 22 (1): 103-115, 2000  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08923970009016409

20 Claudia Palermo, Cristina Filanti, Silvia Poggi, Paola Manduca. Osteogenesis in vitro in rat tibia‐derived osteoblasts is promoted by the homeopathic preparation, FMS*Calciumfluor. Cell Biol Int 23 (1): 31-40, 1999 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1006/cbir.1998.0312

21 Aditya Dilipkumar Patil, Anuj Deepakrao Chinche, Atul Kumar Singh et al. (7 kirjoittajaa) Ultra high dilutions: A review on in vitro studies against pathogens. African Journal of Biotechnology 18(13): 275-279, 2019 https://www.researchgate.net/publication/332071537_Ultra_high_dilutions_A_review_on_in_vitro_studies_against_pathogens

 

22 Leoni Bonamin. Homeopathy and experimental infections: In vivo and in vitro experiments with bacteria, fungi and protozoan. Revue d’Homeopathie 10(4), 2019 https://www.researchgate.net/publication/336887899_Homeopathy_and_experimental_infections_In_vivo_and_in_vitro_experiments_with_bacteria_fungi_and_protozoan

 1,127 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo