Vetenskapliga bevis för homeopati del 5

Christer Sundqvist

Vi har idkat homeopatiforskning med en välkänd och respekterad finsk homeopat, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Vi har pratat om homeopati i allmänhet, tittat på undersökningar av utspädda homeopatiska preparat och pratat om det hur växter såväl som enskilda celler reagerar på homeopati. Dessutom har vi rannsakat flera undersökningar med homeopati för cancerpatienter [1, 2, 3, 4]. I det här femte avsnittet undersöker vi effekterna av homeopatiska preparat på djur.

Homeopati har undersökts på djur

”Jouni, vi har fått bra feedback på våra tidigare recensioner av homeopati. Skulle det kunna vara djurens tur nu? Reagerar djur på homeopati? ”

 

Ja, det gör de och det finns många sådana undersökningar. I allmänhet ser det ut som om homeopati skulle ha en ganska god effekt på t.ex. djur inom livsmedelsproduktionen. Användningen av homeopatiska preparat kan minska mängden läkemedel som används inom djurproduktionen. Läkemedlen stannar i livsmedelskedjan och berör också människorna eller ökar djurproduktionens miljöpåverkan. Skall vi tillsammans titta på några djurstudier där homeopati spelar en nyckelroll?

Trichinella spiralis, en nematod som orsakar trikinos hos människor, hus- och produktionsdjur samt vilda djur ligger och lurar i matspjälkningskanalen. Det är komplicerat att kontrollera muskelfasen för denna parasit. Antalet larver hos Trichinella minskade emellertid i ett experiment med möss som fick homeopatiska preparat.

Studierna genomfördes vid zoologiska institutionen i Visva-Bharati universitet, Indien. Syftet med studien var att avgöra om potentierade homeopatiska läkemedel såsom Cina 30, Santoninum 30 och Podophyllums stamlösning kan påverka muskelfasen för Trichinella-parasiten hos möss. Ett annat mål var att se om trikinos kunde behandlas med dessa tre homeopatiska läkemedel.

Varje mus infekterades med Trichinella larver. Behandlingen påbörjades dag 7 efter infektionen och fortsatte i 120 dagar. I slutet av behandlingen avlivades mössen och larverna extraherades från musklerna. Musklernas vattenhalt uppmättes.

Podophyllum Theta, Cina 30 och Santoninum 30 minskade larvpopulationen hos mössen med 68,14%, 84,10% respektive 81,20% jämfört med den obehandlade kontrollgruppen.

Potentierad etanol 30 enbart (en kontrollgrupp) uppnådde inte en signifikant minskning av larvpopulationen. De potentierade läkemedlen var effektivare än stamlösningen enbart.

De potentierade homepatiska läkemedlen minskade avsevärt vatteninnehållet i muskelvävnaden, vilket möjligen hade en effekt på larverna. Några av de homeopatiska preparaten som användes i experimentet utspäddes över Avogadro talet [5].

 

En allvarlig sjukdom i de inre organen, viskeral leishmaniasis är ett allvarligt folkhälsoproblem i Indien, Sudan och i Afrikas horn samt Brasilien. Flera studier har visat att homeopatiska läkemedel ökar motståndskraften mot denna sjukdom som orsakas av Leishmania. Ett brasilianskt forskarteam har prövat bioterapi för leishmaniasis enligt ett homeopatiskt, farmaceutiskt förfarande och de fann att metoden var effektiv.

I ett dubbelblint, kontrollerat experiment användes speciella 8-12 veckor gamla BALB / c-möss, som vanligtvis används som försöksdjur i studier av immunsystemet. Möss infekterades med Leishmania infantum flagellater. Vissa möss gavs en mycket utspädd dos av potentierad Leishmania infantum (BioLi30 ×) eller 30x potentierat vatten. Man stödde sig på den brasilianska farmakopén. Med beaktande av tidigare fynd bedömdes dessutom i experimentet effekten av Antimonium crudum 30x och jämfördes med läkemedlet Glucantime® (allopatisk kontroll).

49 dagar efter infektionen avlivades mössen och undersöktes noggrant. Två oberoende veterinärer undersökte histologiskt förändringar i mjälten. Allvarlig dysfunktion sågs i mjälten hos den obehandlade gruppen och hos de som fick Glucantime. Homeopatiska läkemedel (BioLi30 × och Antimonium crudum 30x) skyddade istället mjälten.

Experimentet tog också fasta på cytokiner och interleukiner (immunologiska markörer) för att bekräfta svårighetsgraden av sjukdomen. Möss behandlade med Antimonium crudum 30x och möss behandlade med BioLi30 × hade ett starkare immunsystem än obehandlade möss behandlade med Glucantime. En grupp möss för- och efterbehandlades med BioLi30 ×. Vid behov är det värt att läsa i detalj beskrivningen av experimentet i den ursprungliga publikationen.

Forskarna drog slutsatsen att homeopatiska läkemedel höll cytokinerna bättre under kontroll och att bioterapi kan förändra immunsystemet hos möss infekterade med Leishmania. De homeopatiska preparaten som användes i experimentet utspäddes över Avogadro talet [6].

 

En förebyggande, blindad, slumpmässig och placebokontrollerad australisk studie testade om den toxiska effekten av en kemikalie kan förhindras genom att administrera ett homeopatiskt preparat framställt som en isomer i form av den kemiska strukturen benämnd enantiomer. Denna studie bygger på hypotesen att de toxiska effekterna av den optiska isomeren kan förhindras eller upphävas genom att administrera till personen (i detta fall en mus) en stereoisomer av toxinet, och i synnerhet en enantiomer framställd genom potentiering. Läs mera om enantiomerer i tex. Wikipedia [7].

Studien fann att 67% av mössen i homeopatigruppen överlevde, jämfört med endast 47% av mössen som behandlades med placebo. Man drog slutsatsen att det specifika hydrokloridpreparatet orsakade en toxisk effekt när det injicerades i bukhålan hos möss. Den toxiska effekten av injektionen kunde förhindras genom att administrera ett förstärkt, homeopatiskt preparat av dess enantiomer [8].

 

”Trichinosstudien var väldigt intressant. Här är en bra metod för veterinärer. Har till exempel salmonella behandlats homeopatiskt? Kommer du ihåg något kring detta, Jouni? ”

Såvitt jag minns finns det åtminstone en preliminär jämförande studie av effekten av det homeopatiska preparatet Baptisia tinctoria 30c mot salmonellos. Det var en mexikansk studie där man jämförde ett homeopatiskt preparat och ett antibiotikum (ciprofloxacin) mot salmonellos hos kycklingar. Totalt 800 kycklingar testades (kycklingarna tillhörde antingen den första eller andra kvalitetsklassen). Man gav två behandlingar som repeterades fyra gånger i vardera gruppen. Behandlingen påbörjades när kycklingarna var åtta dagar gamla. Baptisia tinctoria eller ciprofloxacin administrerades till kycklingar i dricksvatten under 10 dagar. Diagnostiska testet för salmonellos utfördes vid 0, 8 och 49 dagars ålder och dödlighet beräknades vid behandlingens slut.

Dödligheten var 0,7125 och 2,037 i Baptisia tinctoria-grupperna (första / andra klass). I ciprofloxacin-gruppen var motsvarande siffror 0,7245 och 2,1848. Således var behandlingen lika effektiv med det homeopatiska preparatet som med dem som fick antibiotikan [9].

Det är goda nyheter, eftersom det finns tankar på att minska överanvändningen av antibiotika. Förhoppningsvis kommer ett homeopatiskt preparat att bidra med ett fungerande alternativ till detta problem (antibiotikaresistens) vid fjäderfäproduktionen. De homeopatiska preparaten som användes i experimentet utspäddes över Avogadro talet.

Det finns många fler studier med produktionsdjur. En indisk studie rapporterade att homeopatiska medel och allopatiska läkemedel hade lika goda effekter på broilerkycklingarnas tillväxt och matintag [10]. Det föranledde frågan om homeopati kunde ersätta en del av utbudet av läkemedel.

 

En mycket vanlig sjukdom hos produktionsdjur som håller veterinärer sysselsatta är mastit (juverinflammation). En studie av mastit hos kossor utfördes på en mexikansk mjölkgård. I denna jämförande studie indelades de 26 korna på gården i två grupper på 13 djur.

Ena gruppen fick homeopatisk behandling och den andra placebo. Den månatliga mjölkproduktionen registrerades noggrant för varje djur såväl som de proven som togs från alla juver.

Enligt mastittestet (CMT) var inflammationen 32% i den homeopatiskt behandlade gruppen och 68% i kontrollgruppen. Djur behandlade med placebo hade i genomsnitt 4,5x (intervall 1,78-11.73) mer subklinisk mastit än de som behandlades med homeopati (p <0,05). Den genomsnittliga mjölkproduktionen i grupperna skilde sig inte signifikant.

Studien bekräftar tidigare resultat om fördelarna med en homeopatisk behandlingsmetod för att kontrollera sjukdomar hos produktionsdjur [11].

Mastit är den vanligaste inflammationen hos mjölkkor, som lätt återkommer och som vanligtvis behandlas med antibiotika. Alternativ i form av homeopatiska preparat erbjuder en möjlighet att förebygga mastit och det minskar behovet av användning av antibiotika, liksom minskar deras inträde i livsmedelskedjan. Homeopati skulle också minska förekomsten av antibiotika-inducerade biverkningar hos nötkreatur. Mer om detta ämne finns att läsa [12, 13].

Vissa veterinärer har länge behandlat mastit med god framgång med följande homeopatiska preparat tillsammans eller separat: Aconitum D4, Phytolacca D1, Bryonia D4, Lachesis D8, Mercurius solubilis D4 [14].

Användningen av antibiotika i produktionsdjur var också ett av problemen i en studie som testade homeopati i ett randomiserat och placebokontrollerat experiment för nyfödda smågrisar. Syftet var att förhindra Escherichia coli diarré genom att behandla suggorna med antingen homeopatiska substansen Coli 30K eller placebo. De 525 smågrisarna som suggorna födde utvärderades med avseende på förekomsten och varaktigheten av diarré.

Smågrisarna i den homeopatiska gruppen hade signifikant mindre E. coli-diarré än grisar i placebogruppen (P <0,0001). Diarrén verkade vara mindre allvarlig hos de homeopatiskt behandlade kullarna, den spreds inte så lätt och varade under en kortare tid [15]. De homeopatiska preparaten som användes i experimentet utspäddes över Avogadro talet.

 

Veterinärerna är nöjda

I sin bok räknar Dr. Steven Kayne upp veterinärernas mest använda homeopatiska preparat och användningsändamålen [16].

– Arnica (för smärtlindring, förberedelser före och efter operationer, behandling av skador)

– Arsen alb (diarré, enterit, hudutslag)

– Hypericum (mot störningar i nerverna, förlamning, trasiga naglar)

– Pulsatilla (mot förkylning, hormonella störningar)

– Rhus tox (mot värk i lederna, reumatism, förlamning)

– Svavel (för hudproblem)

Dödligheten orsakad av vibros i skaldjursproduktion beror på patogena bakterier, särskilt Vibrio alginolyticus. Användningen av effektivare antibiotika har lett till bakteriell resistens och ökad sjuklighet. Syftet med den sydamerikanska studien var att undersöka användningen av homeopati för att förbättra odlingen av juvenila Argopecte ventricosus musslor.

Två homeopatiska preparat användes i den jämförande studien. En homeopatisk kombinationsprodukt Passival (Passiflora incarnata 30 CH, Valeriana officinalis 30 CH, Ignatia Amara 30 CH och Zincum valerianicum 30 CH plus fosforsyra 30 CH) eller Silicea Terra 30 CH och två antibiotika (ampicillin och oxytetracyklin). Dessutom fanns det två kontroller (utan homeopatisk behandling eller antibiotika) och exponeringstestet inkluderade dessutom en negativ kontroll (obehandlad / oinfekterad).

Unga musslor växte betydligt i storlek och tillväxten skedde snabbare efter behandling med homeopatisk kiseldioxid jämfört med kontrollerna. Högre proteinkoncentrationer uppnåddes i homeopatigrupperna och de uppvisade en högre överlevnadsförmåga under exponeringen.

 

Homeopatiska preparat förbättrade således tillväxten och överlevnaden hos unga kammusslor efter bakterieangreppet. Detta antyder att homeopati är en användbar metod för behandling av patogena bakterier och här finns potential för minskning av användningen av antibiotika i odlade kammusslor [17]. De homeopatiska preparaten som användes i experimentet utspäddes över Avogadro talet.

 

Homeopati är en holistisk behandlingsmetod

 

”Jouni, det betonas vid många tillfällen att homeopati är en holistisk behandlingsmetod. Kan du ge prov på någon fascinerande forskning inom detta område? ”

 

Du har helt rätt. Homeopati är en holistisk behandlingsmetod där det används mikrodoser av naturliga ämnen från växter, mineral eller delar av djur. Jag har stött på typ 2-diabetes undersökningar i råttor. I den indiska studien användes Syzygium jambolanum och Cephalandra Indica som homeopatiska preparat både som stamlösningar och utspädda (6c och 30c).

Råttor får typ 2-diabetes om de intar mycket fruktos och diabetessituationen kan kontrolleras genom att observera råttmusklernas fetthalt. Under en månad behandlades diabetiska råttor med homeopati och sedan mätte man blodsockret under fasta, seruminsulin och insulinsignaleringsmolekyler i skelettmuskeln (Gastrocnemius).

Behandlingen med homeopatiska läkemedel ökade signifikant seruminsulinet och manifestationen av proteiner (p <0,05) samt sänkte signifikant fasteblodsockret (p <0,05). De antidiabetiska effekterna av de homeopatiska preparaten är mycket intressanta, eftersom typ 2-diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i väst och läkemedelskostnaderna som denna sjukdom ger upphov till blir mycket kostsamma för samhället. Kanske kan homeopati vara ett alternativ till dessa läkemedel [18]?

 

 

Referenser:

1 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 1. 30.4.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 2. 15.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 3. 16.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

4  Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 4. 30.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-4

5 Nirmal C Sukul, Sudeshna Ghosh, Santi P Sinhababu. Reduction in the Number of Infective Trichinella Spiralis Larvae in Mice by Use of Homeopathic Drugs. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 12(4):202-205, 2005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137982/

6 Ana Paula Bacellar Cajueiro, Ester Puna Goma, Hilton Antônio Matados Santos et al. (12 författare) Homeopathic medicines cause Th1 predominance and induce spleen and megakaryocytes changes in BALB/c mice infected with Leishmania infantum. Cytokine 95: 97-101, 2017  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466617300467?via%3Dihub

https://en.wikipedia.org/wiki/Enantiomer

8 R M Kuzeff, M N Topashka-Ancheva, R P Mecheva. Inhibition of (-)-trans-(1S,2S)-U50488 Hydrochloride by Its Enantiomer in White Mice – A Placebo-Controlled, Randomized Study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 11(3): 144-149, 2004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15249748/?from_term=double+blind+random+homeopathy&from_page=20&from_pos=6

9 CH Sandoval, LL Morfin, BB Lopez. Preliminary research for testing Baptisia tinctoria 30c effectiveness against salmonellosis in first and second quality broiler chickens. Br Homeopath J 87(03): 131-134, 1998 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1054/homp.1999.0228

10 Trehan PK, Singh B, Dhir DS. Effects of some homeopathic and allopathic preparations on the growth and feed efficiency in broilers. Indian J Poultry Sci 20: 61-62, 1985 https://www.researchgate.net/publication/285460430_Effects_of_some_homeopathic_and_allopathic_preparations_on_the_growth_and_feed_efficiency_in_broilers

11 R. Searcy, O. Reyes, G. Guajardo. Control of subclinical bovine mastitis – Utilization of a homoeopathic combination.  Br Homeopath J 84(02): 67-70, 1995 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/S0007-0785(95)80033-6

12 J P Varshney, R Naresh. Comparative Efficacy of Homeopathic and Allopathic Systems of Medicine in the Management of Clinical Mastitis of Indian Dairy Cows. Homeopathy 94(2): 81-85, 2005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15892487/

13 J P Varshney, Ram Naresh. Evaluation of a homeopathic complex in the clinical management of udder diseases of riverine buffaloes. Homeopathy 93, (1): 17-20, 2004 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491603001280

14 Merck CC, Sonnenwald B, Rollwage H. The administration of homeopathic drugs for the treatment of acute mastitis in cattle. Berl Munch Tierarztl Wochenschr 102(8): 266-272, 1989 https://www.researchgate.net/publication/20480054_The_administration_of_homeopathic_drugs_for_the_treatment_of_acute_mastitis_in_cattle

15 I Camerlink, L Ellinger, E J Bakker, E A Lantinga. Homeopathy as Replacement to Antibiotics in the Case of Escherichia Coli Diarrhoea in Neonatal Piglets. Homeopathy 99(1): 57-62, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

16 Steven B Kayne. Homeopathic Pharmacy – Theory and Practice. Elsevier, 2006

17 José Manuel Mazón-Suástegui, Milagro García-Bernal, Pedro Enrique Saucedo et al. (5 författare) Homeopathy outperforms antibiotics treatment in juvenile scallop Argopecten ventricosus: effects on growth, survival, and immune response. Homeopathy 106 (1): 18-26, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147549161630073X

18 Sathish Sampath, Akilavalli Narasimhan, Raveendar Chinta et al. (8 författare) Effect of Homeopathic Preparations of Syzygium Jambolanum and Cephalandra Indica on Gastrocnemius Muscle of High Fat and High Fructose-Induced type-2 Diabetic Rats. Homeopathy 102(3): 160-171, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870375

 836 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo