Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 5

Christer Sundqvist

Olemme tunnetun ja arvostetun suomalaisen homeopaatin, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ), kanssa tehneet homeopatian selvitystyötä. Olemme jutelleet yleisesti homeopatiasta, tarkastelleet laimennettuja homeopaattisia valmisteita ja jutelleet siitä miten kasvit sekä yksittäiset solut reagoivat homeopaattisiin valmisteisiin. Lisäksi olemme käyneet läpi useita tutkimuksia missä on käytetty homeopatiaa syöpäpotilaille [1, 2, 3, 4]. Tässä viidennessä osassa tutkimme hieman homeopaattisten valmisteiden vaikutusta eläimiin.

 

Homeopatiaa on tutkittu eläimillä

”Jouni, olemme saaneet mahtavaa palautetta aiemmista homeopatian tarkasteluistamme. Olisiko nyt eläinten vuoro? Reagoivatko eläimet homeopatiaan?”

 

Kyllä näitä tutkimuksia löytyy runsaasti. Ylipäänsä homeopatialla näyttäisi olevan varsin hyvä vaikutus mm. tuotantoeläimiin. Homeopattisten valmisteiden käytöllä voisi vähentää eläintuotannossa käytettävien lääkkeiden määrää. Lääkkeet päätyvät ravintoketjun myötä myös ihmisiin tai lisäävät tuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Katsottaisiinko yhdessä vähän eläintutkimuksia, joissa homeopatialla on keskeinen rooli?

Ruoansulatuskanavassa lymyilee ihmisillä, koti- ja tuotantoeläimillä sekä villieläimillä trikinoosia aiheuttava sukkulamato Trichinella spiralis. Tämän loisen lihasvaihetta on vaikea hallita. Trichinella  toukkien määrä saatiin kuitenkin vähenemään koehiirissä homeopaattisten lääkkeiden avulla.

Tutkimukset tehtiin Visva-Bharati yliopiston eläintieteen laitoksella, Intiassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voivatko potensoidut homeopaattiset lääkkeet, kuten Cina 30, Santoninum 30 ja Podophyllum kantaliuos vaikuttaa hiirissä Trichinella loisen lihasfaasiin. Toinen tavoite oli nähdä, voisiko trikinoosia hoitaa näillä kolmella homeopaattisella lääkkeellä.

Jokainen hiiri tartutettiin Trichinella toukilla. Hoito aloitettiin 7. päivänä infektion jälkeen ja jatkettiin 120 vuorokautta. Hoidon päättymisen jälkeen hiiret lopetettiin ja toukat uutettiin lihaksista. Lihasten vesipitoisuus mitattiin.

Podophyllum Theta, Cina 30 ja Santoninum 30 vähensivät tutkittujen hiirten toukkapopulaatiota vastaavasti 68,14 %, 84,10 % ja 81,20 % verrattuna käsittelemättömään kontrolliryhmään.
Pelkällä potensoidulla Etanoli 30:llä (yksi vertailuryhmä) ei saavutettu merkittävää vähenemistä toukkapopulaatiossa. Potensoidut lääkkeet olivat tehokkaampia kuin pelkkä kantaliuos.

Potensoidut homepaattiset lääkkeet alensivat merkittävästi lihaskudoksen vesipitoisuutta, jolla saattoi olla vaikutusta toukkiin. Osa kokeessa käytetyistä homeopaattisista valmisteista oli laimennettu yli Avogadron-luvun [5].

 

Sisäelimissä esiintyvä vakava sairaus, viskeraalinen leishmaniaasi on vakava kansanterveysongelma Intiassa, Sudanissa ja Afrikan sarvessa sekä Brasiliassa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet homeopaattisten lääkkeiden lisäävän vastustuskykyä tähän Leishmania-siimaeläimen aiheuttamaan tautiin. Brasilialainen tutkimusryhmä on kokeillut bioterapiaa leishmaniaasiin homeopaattisen, farmaseuttisen menettelyn mukaisesti ja todenneet menetelmän tehokkaaksi.

Kaksoissokkoutetussa, kontrolloidussa kokeessa käytettiin erityisiä 8-12 viikon ikäisiä BALB / c-hiiriä, joita on tapana käyttää koe-eläiminä immuunijärjestelmää tutkittaessa. Hiirille aiheutettiin tauti syöttämällä niille Leishmania infantum siimaeläintä. Osalle hiiristä annettiin Brasilian farmakopean mukaisesti potensoituna valmisteena erittäin laimea-annoksista Leishmania infantumia (BioLi30×) tai pelkkää potensoitua vettä 30x. Lisäksi aiemmat näytöt huomioiden, arvioitiin kokeessa myös Antimonium crudum 30x -vaikutuksia lääketieteelliseen valmisteeseen Glucantime® (allopaattinen verrokki).

49 päivää tartunnan jälkeen hiiret uhrattiin tieteelle ja tutkittiin tarkasti. Pernan muutoksia tutkittiin histologisesti kahden riippumattoman eläinlääkärin toimesta. Pernassa oli nähtävissä vakavia toimintahäiriöitä hoitamattomassa ryhmässä ja Glucantimea saaneissa. Homeopaattiset lääkkeet (BioLi30× ja Antimonium crudum 30x) sen sijaan suojelivat pernaa.

Kokeessa tutkittiin myös sytokiineja ja interleukiineja (immunologisia merkkiaineita) taudin vakavuuden varmistamiseksi. Antimonium crudum 30x -valmistetta saaneilla hiirillä ja BioLi30× -hoitoa saaneilla hiirillä oli immuunijärjestelmä paremmassa kunnossa kuin hoitamattomilla ja Glucantimeaa saaneilla hiirillä. Yksi hiiriryhmä esi- ja jälkikäsiteltiin BioLi30× -valmisteella. Kannattaa tarvittaessa tutustua tarkemmin tutkimuksen kuvaukseen alkuperäisjulkaisussa.

Tutkijat päättelivät, että homeopaattiset lääkkeet pitivät sytokiinit paremmin hallinnassa ja bioterapia voi muuttaa immuunijärjestelmää Leishmaniatartunnan saaneissa hiirissä. Kokeessa käytetyt homeopaattiset valmisteet oli laimennettu yli Avogadron-luvun [6].

Ennakoivassa, sokkoutetussa, satunnaistetussa ja lumelääkekontrolloidussa australialaistutkimuksessa testattiin voidaanko kemiallisen aineen myrkkyvaikutus estää antamalla siitä tehtyä homeopaattista valmistetta, joka on kemialliselta rakenteeltaan myrkyn isomeeri, ns. enantiomeeri. Tämä tutkimus perustuu hypoteesiin, jonka mukaan optisen isomeerin toksiset vaikutukset voidaan torjua tai kumota antamalla tutkimuskohteelle (tässä tapauksessa hiiri) myrkyn stereoisomeeri ja erityisesti enantiomeeri, joka on potensoimalla valmistettu. Lue enantiomeereistä lisätietoa esimerkiksi Wikipediasta [7].

Tutkimuksen tuloksena oli, että 67 % homeopatiaryhmän hiiristä selvisi hengissä, kun taas lumelääkettä saaneista hiiristä vain 47 prosenttia. Päätelmäksi jäi, että erityinen hydrokloridi valmiste aiheutti myrkkyvaikutuksen kun se injektoitiin hiiren vatsaonteloon. Injektion myrkkyvaikutus voitiin estää antamalla sen enantiomeerin potensoitu, homeopaattinen valmiste [8].

 

”Tuo trikinoosi tutkimus oli hyvin kiintoisaa. Tässähän löytyy eläinlääkärille ihan hyvä menetelmä. Onko esimerkiksi salmonellaa hoidettu homeopaattisesti? Muistatko sellaista, Jouni?”

Tiedossani on ainakin alustava vertaileva tutkimus homeopaattisen valmisteen Baptisia tinctoria 30c tehokkuudesta salmonelloosia vastaan. Meksikolaistutkimuksessa vertailtiin homeopaattista valmistetta ja antibioottia (siprofloksasiini) kanojen salmonelloosiin. Kaiken kaikkiaan testattiin 800 kanaa (kanat kuuluivat joko ensimmäiseen tai toiseen laatuluokkaan). Hoitokertoja oli kaksi, molemmissa neljä toistoa. Hoito aloitettiin, kun kanat olivat kahdeksan päivän ikäisiä. Baptisia tinctoria tai siprofloksasiinia annettiin 10 päivän aikana kanoille juomavedessä. Salmonelladiagnostiikkakokeet tehtiin lintujen ollessa 0, 8 ja 49 päivää vanhoja ja kuolleisuus laskettiin kun hoidot olivat päättyneet.

Kuolleisuus oli Baptisia tinctoria -ryhmissä (ensimmäinen/toinen laatuluokka) 0,7125 ja 2,037. Siprofloksasiini-ryhmässä vastaavat luvut olivat 0,7245 ja 2,1848. Hoito oli siis yhtä tehokasta homeopaattisella valmisteella kuin antibioottia saaneilla [9].

Tämä on hyvä uutinen, sillä on paineita vähentää antibioottien liiallista käyttöä. Homeopaattinen valmiste tuo toivottavasti tähän ongelmaan (antibioottiresistenssi) toimivan vaihtoehdon siipikarjan tuotannossa. Kokeessa käytetyt homeopaattiset valmisteet oli laimennettu yli Avogadron-luvun.

Näitä tuotantoeläimille tehtyjä tutkimuksia on runsaasti lisää. Intialaistutkimuksessa raportoitiin, että homeopaattisilla valmisteilla ja allopaattisilla lääkkeillä oli yhtä hyvä teho broilereiden kasvuun ja ravinnon käyttöön [10]. Se antoi aihetta tarkastella voisiko homeopatialla korvata osa lääketarjonnasta.

Erittäin yleinen ja eläinlääkäreitä kiireisenä pitävä sairaus tuotantoeläimillä on utaretulehdus. Eräällä meksikolaisella maitotilalla toteutettiin lehmän utaretulehdusta koskeva tutkimus. Tässä vertailevassa tutkimuksessa tilan 26 lehmää jaettiin kahteen 13 eläimen ryhmään.

Toinen ryhmä sai homeopaattista hoitoa ja toinen lumelääkettä. Kuukauden maidontuotanto rekisteröitiin huolellisesti jokaiselle eläimelle, samoin kuin otettiin kaikista utareista näytteet.

Utaretulehdustestin (CMT) mukaan tulehduksellisuus oli 32 % homeopatiaa saaneiden ryhmässä ja 68 % kontrolliryhmässä. Lumelääkettä saaneilla eläimillä esiintyi keskimäärin 4,5x (vaihteluväli 1,78-11,73) enemmän subkliinistä utaretulehdusta (mastiittia) kuin homeopaattista hoitoa saaneilla (p <0,05). Keskimääräinen maidontuotanto ryhmissä ei eronnut merkitsevästi toisistaan.
Tutkimus vahvistaa aiemmat havainnot hyödyistä, jota homeopaattinen hoitomenetelmä voi tarjota taudin torjunnassa tuotantoeläimillä [11].

Utaretulehdus on lypsylehmien yleisin tulehdus, joka uusiutuu herkästi ja hoidetaan yleensä antibiooteilla. Homeopatian tarjoama vaihtoehto utaretulehduksen ennaltaehkäisyssä vähentää antibioottien käytön tarvetta, sekä niiden päätymistä ravintoketjun myötä ihmiseen. Homeopatia vähentäisi myös antibioottien aiheuttamien haittavaikutusten ilmenemistä naudoilla. Lisää aiheesta [12, 13].

Jotkut eläinlääkärit ovat pitkään hoitaneet utaretulehdusta hyvällä menestyksellä seuraavilla homeopaattisilla valmisteilla yhdessä tai erikseen: Aconitum D4, Phytolacca D1, Bryonia D4, Lachesis D8, Mercurius solubilis D4 [14].

Antibioottien käyttö tuotantoeläinten kasvatuksessa oli huolena myös tutkimuksessa missä testattiin homeopatiaa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa vastasyntyneissä porsaissa. Escherichia coli -bakteerin aiheuttama ripuli haluttiin estää käsittelemällä emakkoja joko homeopaattisella aineella Coli 30K tai lumelääkkeellä. Näistä emakoista syntyneet 525 porsasta arvioitiin ripulin esiintymisen ja keston suhteen.

Homeopaattisesti hoidetun ryhmän porsailla oli merkitsevästi vähemmän E. coli-ripulia kuin plaseboryhmän porsailla (P <.0001). Ripuli näytti olevan vähemmän vakavaa homeopaattisesti hoidetuilla pentueilla, leviämistä oli vähemmän ja kesto näytti lyhyemmältä [15]. Kokeessa käytetyt homeopaattiset valmisteet oli laimennettu yli Avogadron-luvun.

Eläinlääkärit ovat tyytyväisiä

Tohtori Steven Kayne luettelee kirjassaan eläinlääkäreiden yleisimmin käyttämät homeopaattiset valmisteet ja käyttöalueet [16].

– Arnica (kivun lievitykseen, leikkausten esivalmisteluihin ja jälkihoitoon, vammojen hoitoon)

– Arsen alb (ripuliin, enteriittiin, koirien ihottumiin)

– Hypericum (hermostollisiin häiriöihin, halvauksiin, rikkinäisiin kynsiin)

– Pulsatilla (kissan vilustumiseen, hormonaalisiin häiriöihin)

– Rhus tox (nivelkipuihin, reumatismiin, rampautumiseen)

– Sulphur (iho-ongelmiin)

Simpukoiden tuotannossa esiintyvän vibroosin aiheuttama kuolleisuus johtuu patogeenisista bakteereista, erityisesti Vibrio alginolyticuksesta. Tehokkaampien antibioottien käyttö on johtanut bakteeriresistenssiin ja lisääntyneeseen sairastuvuuteen. Etelä-Amerikkalaisen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää homeopatian käyttöä nuorten Argopecten ventricosus simpukoiden viljelyn parantamisessa.

Vertailevassa tutkimuksessa käytettiin kahta homeopaattista valmistetta. Homeopaattinen yhdistelmävalmiste Passival (Passiflora incarnata 30 CH, Valeriana officinalis 30 CH, Ignatia amara 30 CH ja Zincum valerianicum 30 CH plus fosforihappo 30 CH) tai Silicea terra 30 CH sekä kahta antibioottia (ampisilliini ja oksitetrasykliini). Lisäksi oli kaksi kontrollia (ilman homeopaattista hoitoa tai antibioottia) ja altistustestiin sisältyi vielä negatiivinen kontrolli (käsittelemätön / infektoimaton).

Nuoret simpukat kasvoivat huomattavasti isommiksi ja kasvu tapahtui nopeammin homeopaattisessa Silicassa verrattuna kontrolleihin. Korkeammat proteiinipitoisuudet saavutettiin homeopatiaryhmissä ja niillä oli korkeampi eloonjäämisaste altistusbiotestin aikana.

Homeopaattiset valmisteet paransivat siis nuorten kampasimpukoiden kasvua ja selviytymistä bakteeria vastaan. Tämä viittaa siihen, että homeopatia on käyttökelpoinen hoitomenetelmä ja antaa mahdollisuuden vähentää antibioottien käyttöä kampasimpukkaviljelmissä [17]. Kokeessa käytetyt homeopaattiset valmisteet oli laimennettu yli Avogadron-luvun.

Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä

”Jouni, monissa yhteyksissä korostetaan, että homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä. Olisiko sinulla jotain kiehtovia tutkimuksia tarjolla tällä saralla?”

 

Olet aivan oikeassa. Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä, joka käyttää kasveista, mineraaleista tai eläinten osista peräisin olevia luonnollisten aineiden mikroannoksia. Minulle on tullut vastaan tyypin 2 diabeteksen hoito diabeettisilla rotilla. Siinä intialaistutkimuksessa käytettiin Syzygium jambolanumia ja Cephalandra Indicaa homeopaattisina valmisteina sekä kantaliuoksena että laimennettuina (6c ja 30c).

Rotille voidaan aiheuttaa tyypin 2 diabetes fruktoosin avulla ja diabetestilannetta seurataan tarkkailemalla rottien lihaksia, joista löytyy runsaasti rasvaa. Kuukauden verran diabeettisia rottia hoidettiin ja sitten niiltä mitattiin paastoverensokeri, seerumin insuliini ja insuliinin signalointimolekyylit luurankolihaksessa (Gastrocnemius).

Homeopaattisilla lääkkeillä annettu hoito lisäsi merkittävästi seerumin insuliinia ja näiden proteiinien ilmentymistä (p <0,05) ja vähensi merkitsevästi paastoverensokeria (p <0,05). Homeopaattisten valmisteiden antidiabeettiset vaikutukset ovat hyvin kiintoisia, sillä tyypin 2 diabetes on yleisimpiä länsimaisia sairauksia ja sairauden aiheuttamat lääkekustannukset tulevat kovin kalliiksi yhteiskunnalle. Ehkä homeopatia voisi tarjota vaihtoehdon näille lääkkeille [18].

 

 

Lähteet:

1 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1. 30.4.2020  https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2. 15.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 3. 16.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

4  Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4. 30.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-4

5 Nirmal C Sukul, Sudeshna Ghosh, Santi P Sinhababu. Reduction in the Number of Infective Trichinella Spiralis Larvae in Mice by Use of Homeopathic Drugs. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 12(4):202-205, 2005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137982/

6 Ana Paula Bacellar Cajueiro, Ester Puna Goma, Hilton Antônio Matados Santos et al. (12 kirjoittajaa) Homeopathic medicines cause Th1 predominance and induce spleen and megakaryocytes changes in BALB/c mice infected with Leishmania infantum. Cytokine 95: 97-101, 2017  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466617300467?via%3Dihub

https://fi.wikipedia.org/wiki/Enantiomeeri

8 R M Kuzeff, M N Topashka-Ancheva, R P Mecheva. Inhibition of (-)-trans-(1S,2S)-U50488 Hydrochloride by Its Enantiomer in White Mice – A Placebo-Controlled, Randomized Study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 11(3): 144-149, 2004 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15249748/?from_term=double+blind+random+homeopathy&from_page=20&from_pos=6

9 CH Sandoval, LL Morfin, BB Lopez. Preliminary research for testing Baptisia tinctoria 30c effectiveness against salmonellosis in first and second quality broiler chickens. Br Homeopath J 87(03): 131-134, 1998 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1054/homp.1999.0228

10 Trehan PK, Singh B, Dhir DS. Effects of some homeopathic and allopathic preparations on the growth and feed efficiency in broilers. Indian J Poultry Sci 20: 61-62, 1985 https://www.researchgate.net/publication/285460430_Effects_of_some_homeopathic_and_allopathic_preparations_on_the_growth_and_feed_efficiency_in_broilers

11 R. Searcy, O. Reyes, G. Guajardo. Control of subclinical bovine mastitis – Utilization of a homoeopathic combination.  Br Homeopath J 84(02): 67-70, 1995 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/S0007-0785(95)80033-6

12 J P Varshney, R Naresh. Comparative Efficacy of Homeopathic and Allopathic Systems of Medicine in the Management of Clinical Mastitis of Indian Dairy Cows. Homeopathy 94(2): 81-85, 2005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15892487/

13 J P Varshney, Ram Naresh. Evaluation of a homeopathic complex in the clinical management of udder diseases of riverine buffaloes. Homeopathy 93, (1): 17-20, 2004 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491603001280

14 Merck CC, Sonnenwald B, Rollwage H. The administration of homeopathic drugs for the treatment of acute mastitis in cattle. Berl Munch Tierarztl Wochenschr 102(8): 266-272, 1989 https://www.researchgate.net/publication/20480054_The_administration_of_homeopathic_drugs_for_the_treatment_of_acute_mastitis_in_cattle

15 I Camerlink, L Ellinger, E J Bakker, E A Lantinga. Homeopathy as Replacement to Antibiotics in the Case of Escherichia Coli Diarrhoea in Neonatal Piglets. Homeopathy 99(1): 57-62, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

16 Steven B Kayne. Homeopathic Pharmacy – Theory and Practice. Elsevier, 2006

17 José Manuel Mazón-Suástegui, Milagro García-Bernal, Pedro Enrique Saucedo et al. (5 kirjailijaa) Homeopathy outperforms antibiotics treatment in juvenile scallop Argopecten ventricosus: effects on growth, survival, and immune response. Homeopathy 106 (1): 18-26, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147549161630073X

18 Sathish Sampath, Akilavalli Narasimhan, Raveendar Chinta et al. (8 kirjailijaa) Effect of Homeopathic Preparations of Syzygium Jambolanum and Cephalandra Indica on Gastrocnemius Muscle of High Fat and High Fructose-Induced type-2 Diabetic Rats. Homeopathy 102(3): 160-171, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870375

 5,166 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1

Syöpäpotilaat ovat kertoneet saavansa apua sairauteensa homeopaattisista valmisteista. Päätimme selvittää homeopatian tarjoamia etuja ja varsinkin etsiä tieteellisiä todisteita homeopatian toimivuudesta. Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti J

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2

Aiemmassa kirjoituksessa [16] (Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1.) haastattelin tunnettua ja arvostettua suomalaista homeopaattia Jouni Jämsää (http://www.jounijamsa.fi/ ). Hän auttaa meitä selvitystyössä homeopatian luonteesta ja vaikutusta

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut home