Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2

Christer Sundqvist

Aiemmassa kirjoituksessa [16] (Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1.) haastattelin tunnettua ja arvostettua suomalaista homeopaattia Jouni Jämsää (http://www.jounijamsa.fi/ ). Hän auttaa meitä selvitystyössä homeopatian luonteesta ja vaikutustavoista henkilöille joilla on syöpä tai muu vakava sairaus. Juttelimme taas hänen kanssaan ja pala palalta tulet huomaamaan miten tämä huonosti tunnettu perinteinen hoitomuoto on turhauttavan suurten kiistojen keskellä tarjoamassa apuaan terveyttä kaipaaville ihmisille.

Homeopaatti pistetään lujille

”Jouni, tuleeko sinulle mieleen joitakin sellaisia täysin puolueettomia homeopaattisia tutkimuksia, joissa olisi mahdollisimman tarkkaan suljettu pois muut tutkimuksellisesti häiritsevät tekijät ja näytettäisiin homeopaattisen valmisteen teho?”

 

Huomasin, että ensimmäisestä kirjoituksesta on virinnyt vilkas keskustelu sosiaalisessa mediassa. Hyvä näin, tällaista keskustelua on kaivattu. Kiitos tästä mahdollisuudesta, Christer.

 

Ensimmäisessä artikkelissa esitettiin eri tekniikoilla tehtyjä tutkimuksia, jossa materiaalia on löydetty myös korkealle potensoiduista homeopaattisista valmisteista. Kun homeopaattista valmistetta verrattiin plaseboon, todettiin niissä olevan selkeitä eroavaisuuksia [1, 2, 3, 4] ja homeopaattisessa valmisteessa todistetusti oli siis ”jotakin”. Se ”jokin” on osoittautunut yli 200 vuotta vaikuttavaksi ja sitä todistetaan nyt lääketieteellisin tutkimusmenetelmin.

 

Mielenkiintoiseen kysymykseesi vastaisin, että kasveihin liittyvät homeopaattiset tutkimukset ovat aika kiehtovia osoituksia, että ”ei mitään” todellakin on ”jotakin”. Mitä jos käsiteltäisiin homeopatiaa kasvitieteen näkökulmasta?

 

Kasvit reagoivat homeopatiaan

Homeopaattisilla valmisteilla Alumina ja Calcarea carbonica käsiteltiin salaatin siemeniä (Lactuca sativa L.) ja tutkittiin miten siemenet itävät alumiinille altistetuissa olosuhteissa. Tämä tutkimus tehtiin Brasiliassa kolmen eri yliopiston yhteistutkimuksessa (Viçosan, Ouro Preton ja Minas Geraisin liittovaltion yliopistot).

Brasiliassa on alumiinia maaperässä ja alumiinimyrkytys on tärkeä tekijä, joka rajoittaa kasvien kasvua happamassa maaperässä. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida homeopaattisten valmisteiden Alumina 6cH, Alumina 12cH, Calcarea carbonica 6cH ja Calcarea carbonica 12cH vaikutusta salaatin siementen itävyyteen ja kasvien elinvoimaan, kun siemenet altistettiin myrkyllisille pitoisuuksille alumiinia.

Satunnaistetussa kokeessa tehtiin 6 käsittelyä ja toistettiin koeasetelma 3 kertaa. Siemenet jaettiin ryhmiin seuraasti:
1) pelletoidut siemenet / talkki + alumiini 6 cH;
2) pelletoidut siemenet / talkki + alumiini 12cH;
3) pelletoidut siemenet / talkki + Calc.c 6cH;
4) pelletoidut siemenet / talkki + Calc.c 12cH;
5) pelletoidut siemenet / talkki + tislattu vesi;
6) pelletoimattomat siemenet (kontrolli).

Arvioidut muuttujat olivat itävyysprosentti (GP), itämisnopeusindeksi (GSI) ja idun pituus (RL). Homeopaattiset valmisteet Alumina 6cH ja 12cH ja Calcarea carbonica 6cH ja 12cH vaikuttivat merkittävästi salaatin siemeniin. Homeopaattisilla valmisteilla käsiteltyjen näytteiden ja kontrollien välillä oli merkitsevää eroa itämisnopeudessa ja idun pituudessa. Nämä ovat selkeitä muuttujia, jotka heijastavat siementen kasvuvoimaa [12].

Ylläoleva kuva on peräisin brasilialaistutkimusesta[12].

Eurooppalainen tutkimusryhmä Bolognassa, Veronan yliopistossa on tutkinut vehnänjyviä ja homeopaattisia valmisteita. Vehnän jyvät käsiteltiin aluksi arsenikkitrioksidilla. Sen jälkeen jyvät jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi käsiteltiin potensoidulla arsenikkitrioksidilla (22,5 C, laimennus ylittää Avogadron arvon), toinen ryhmä potensoidulla vedellä ja kolmas pelkällä vedellä (negatiivinen kontrolliryhmä). Jyviä seurattiin pisarahaihdutus testillä (DEM) sekä itämistä sokkokokeena.

Testissä arvioitiin itämisnopeus ja laskettiin itämättömät jyvät. Merkittävästi parempi itävyys saavutettin silloin kun käytettiin ravistettua (potensoitua) arsenikki-valmistetta. Tutkijaryhmän mukaan potensoinnilla oli suuri merkittävyys itävyyteen [5]. Homeopaattiset valmisteet paransivat arseniikilla saastutettujen jyvien itävyyttä käyttäen vakiintunutta homeopatia filosofiaa Similia cum similibus – sama parantaa samaa. Tämän ohella tutkimuksessa havaittiin eroja itämisessä siinä miten paljon valmisteita ravistettiin (potensointi).

 

Tätä yllämainittua koetta jatkettiin sokkoutetulla laboratoriokokeella, joka suoritettiin osoittamaan Arsenicum-albumin (As2O3) 45-kertaisen laimennoksen vaikutus vehnän oraisiin, joiden jyvät oli aiemmin myrkytetty annoksella samaa ainetta.

Kokeessa 60 jyvää oli kontrolliryhmänä ja ne käsiteltiin tislatulla vedellä (ryhmä 1). 150 jyvää käsiteltiin As2O3:lla ja sen jälkeen tislatulla vedellä (ryhmä 2). 150 jyvää käsiteltiin myös As2O3:lla ja homeopaattisella arsenikki 45x:llä (ryhmä 3) [6]

Homeopaattinen hoito vaikutti varren kasvuun tilastollisesti merkitsevästi. Koetulokset antoivat siis tukea aikaisemmalle tutkimukselle [5]. Kokeessa käytetty laimennusaste oli yli Avogadron luvun, eli siinä ei pitäisi olla ”mitään”.

 

”Tämä on ihan uutta tietoa minulle ja aika vakuuttava todiste siitä, että homeopatia ei ole ”tyhjää”. Tässähän ihan innostuu. Löytyykö lisää?”

Olen seurannut homeopatiatutkimusta vuosikymmeniä ja kyllä kasvit tarjoavat meille homeopaateille lisää varmistusta siitä, että ollaan oikealla tiellä. Homeopatia todellakin toimii vaikka sen tarkkaa vaikutusmekanismia ei täysin ymmärretä.

Voisin kertoa kupulimaska-kasvin kasvusta ja kehityksestä homeopaattisella valmisteella. Tämä satunnaistettu kaksoissokkotesti tehtiinBernin yliopistossa, KIKOM yksikössä. Vesikasvi kupulimaska (Lemna gibba) altistettiin 48 tunniksi arseniikille. Tämän jälkeen kasvit laitettiin kasvualustalle, jossa oli joko potensoitua arsenikkia tai gibberelliinihappoa – (17x, 18x, 21x-24x, 28x, 30x, 33x) tai kontrollinesteitä. Kontrollinesteistä toinen oli ravistettua vettä ja toinen ravistelematonta. Kasvua seurattiin 6 päivää.

Kahden ensimmäisen päivän aikana mitään vaikutusta ei näkynyt, mutta neljänä seuraavana päivänä kasvunopeus kasvoi tilastollisesti merkitsevästi niissä kasveissa, jotka saivat potensoitua Arsenicum-albumin valmistetta. Potensoidulla gibberelliinihappolla ei ollut vaikutusta kasvuun.

 

Tämä tutkimus paljasti homeopaattisten valmisteiden tarkat vaikutustavat. Potensoiduilla valmisteilla oli toisistaan poikkeavat vaikutukset, eli homeopaattisella Arsenicum valmisteella saatin kasvua aikaiseksi, mutta potensoidulla gibberelliinihapolla ei ollut vaikutusta [7].

 

Mutta ei tässä vielä kaikki! Äskettäisessä kokeessa gibberelliinihapolla ei ollut vaikutusta. Mutta ohran itävyyttä tutkittaessa sillä oli vaikutusta. Ja vieläpä aika jännällä tavalla.

 

Kasvitieteiden laitoksessa Pretorian yliopistossa,Etelä-Afrikassa tehtiin erittäin jännittävä koe. Tutkittiin homeopaattisesti valmistetun gibberelliinihapon (HGA3) vaikutuksia ohran (Hordeum vulgare L.) jyvien itämiskykyyn. Homeopaattinen gibberelliinihappo johti toistuvasti siihen, että taimista tuli suurempia, eli HGA3:lla saatiin biologinen vaste verrokkiryhmään nähden. Kokeessa havaittiin muutoksia kasvien kehityksessä kun käytettiin eri potensseja käsiteltyjen jyväryhmien välillä.

Aiemmassa tutkimuksessa [7], jossa kasvi oli altistettu arsenikille, eivät gibberellinihapon homeopaattiset muodot tehneet vaikutusta kasvin kasvuun. Tässä tutkimuksessa puolestaan käytettiin altistamattomia jyviä ja tutkittiin, voiko homeopaattisella gibberelliinihapolla puolestaan olla vaikutusta niiden kasvuun. Homeopaattisen filosofian mukaan sairauksia, kuten arsenikkialtistusta, voidaan hoitaa: Similia cum  similibus – Sama parantaa samaa – periaatteella, jolloin hoitona on arsenikin homeopaattinen muoto.

 

”Vau, tämä oli mielenkiintoista! Saako biologi hieman spekuloida? Tutkittaessa homeopaattisen valmisteen vaikutusta äskettäisessä tutkimuksessa [8] toimittiin ikään kuin olisimme hoitaneet kasvin ”terveyttä”, sillä ne eivät saaneet mitään arseniikki-myrkkyä ja olivat siten altistamattomia, terveitä kasvin jyviä. Sen sijaan arseniikkia saaneita jyviä hoidettiin ”sairaina” jyvinä ja silloin ei gibberelliinihapolla ollutkaan mitään tehoa. Niille piti antaa homeopaattista arseniikkia! Onko tässä mitään järkeä?”

Oikeassa olet, Christer. Nämä kaksi koetta [7, 8] ovat Similia cum similibus käytännössä. Toisistaan poikkeavat tutkimustulokset vahvistivat sen mitä on homeopaatin työ käytännössä. Homeopaatti kuuntelee potilaan kertomusta ja suunnittelee hänelle hoidon kertomuksessa esille tulleiden seikkojen perusteella. Sama homeopaattinen valmiste ei automaattisesti toimi samalla tavalla eri potilaissa ja terveyttä saatetaan ylläpitää eri valmisteella kuin sairaustilaa hoitaa.

Näitä kasvitutkimuksia on lisää. Olen niitä seurannut kasvavalla mielenkiinnolla. Maissin itävyyttä on tutkittu homeopaattisilla valmisteilla Serbiassa. Maissin itämistä on tapana parantaa antamalla niille 2,4-D:tä (eli 2,4-dikloorifenoksietikkahappoa), sillä maissin jyvillä on huono itämiskyky jos niitä säilytetään pitkään.

Tutkimuksessa pitkään säilytetyille (ikääntyneille) maissin jyville annettiin, joko vettä (kontrolliryhmä) tai 2,4-D:tä useammassa eri potenssissa (3C, 3.75C, 4.5C, 5.25C ja 6C). Tämän jälkeen seurattiin mm. itävyyttä, tuoreainesta, juurien ja versojen pituutta. Tutkimusryhmän mukaan itämiseen ei homeopaattisilla potensseilla ollut vaikutusta, mutta muihin tutkittuihin ominaisuuksiin kylläkin. Homeopaattisia valmisteita saaneet maissinjyvät olivat tilastollisesti merkitsevällä tavalla tehokkaampia tuottamaan tuoreainetta sekä versoissa että juurissa. Tutkimuksessa havaittiin myös eroja eri potenssien välillä. Esimerkiksi 3C-potenssi vaikutti eniten tuoreaineksen määrään, 4.5C-potenssi puolestaan lisäsi juurien ja versojen pituutta. Johtopäätöksenä tutkimusryhmä esitti, että homeopaattisilla potensseilla näyttää olevan myönteinen vaikutus pitkään varastoituihin maissinjyviin stimuloimalla niiden kasvua [9].

Karachin yliopistossa, Pakistanissa mung-pavun, auringonkukan, okran- ja mustan linssin siemeniä käsiteltiin homeopaattisilla lääkkeillä Arnica montana ja Thuja occidentalis (30C) ja arvioitiin niiden vaikutusta juurilahoon. Kustakin kasvilajikkeesta laitettiin 4 siementä itämään petrimaljoihin. Juuriin tartutettin patogeeneja kuten esimerkiksi Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani ja Macrophomina phaseolina. Itämistulokset osoittivat, että A. montana ja T. occidentalis (30C) -valmisteilla käsitellyt siemenet osoittivat täydellistä itävyyttä (100 %), suurempaa juuren pituutta ja erinomaista estokykyä vastustaa juuriin tarttuvia patogeeneja. Steriloitu vesi ja absoluuttinen alkoholi vähensivät merkittävästi itävyyttä (p <0,05) ja aiheuttivat vakavia patogeenien tartuntoja, jotka olivat näkyvissä niin siementen pinnalla kuin juurissakin. Siementen käsittelyhomeopaattisilla lääkeaineilla oli tehokas ja halpa menetelmä suojata siemeniä ja juuria juurilahosieniltä [10].

 

Bolognan yliopistossa, Italiassa tutkittiin sokeutetulla ja satunnaistetulla kokeella miten homeopaattinen arseeni vaikuttaa tupakkakasville haitalliseen mosaiikkivirukseen (TMV). Tutkimuksessa havaittiin, että homeopaattisella arseenilla saatiin aikaan TMV-vastustuskyvyn lisääntyminen [11].

 

”Kiitos, Jouni, kun toit esille nämä kasvitutkimukset. Homeopaattisilla valmisteilla näyttäisi olevan tehoa. Sitä en enää epäile. Mielenkiintoista tässä on myös se, että kasveilla voidaan testata homeopatian ajatusrakennelmia ja mahdollisesti päästään näin lähemmäksi ”totuutta” homeopatiasta.”

Lähteet:

1. Sabine D Klein, Ursula Wolf. Comparison of homeopathic globules prepared from high and ultra-high dilutions of various starting materials by ultraviolet light spectroscopy. Complementary Therapies in Medicine 24: 111-117, 2016 https://www.researchgate.net/publication/289245133_Comparison_of_homeopathic_globules_prepared_from_high_and_ultra-high_dilutions_of_various_starting_materials_by_ultraviolet_light_spectroscopy

 

2. Prashant Chikramane, A.K. Suresh, Jayesh Ramesh Bellare, Shantaram Kane. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy 99(4):231-242, 2010 https://www.researchgate.net/publication/47532891_Extreme_homeopathic_dilutions_retain_starting_materials_A_nanoparticulate_perspective

3. Sabine D Klein, Annegret Sandig, Stephan Baumgartner, Ursula Wolf. Differences in Median Ultraviolet Light Transmissions of Serial Homeopathic Dilutions of Copper Sulfate, Hypericum perforatum, and Sulfur. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 370609, 11 pages https://www.researchgate.net/publication/235524502_Differences_in_Median_Ultraviolet_Light_Transmissions_of_Serial_Homeopathic_Dilutions_of_Copper_Sulfate_Hypericum_perforatum_and_Sulfur

4. Steven Cartwright. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy 105 (1): 55-65, 2016 https://www.researchgate.net/publication/283189466_Solvatochromic_dyes_detect_the_presence_of_homeopathic_potencies

5. Lucietta Betti, Grazia Trebbi, Maria Olga Kokornaczyk, Daniele Nani, Maurizio Peruzzi, Giovanni Dinelli, Paolo Bellavite, Maurizio Brizzi. Number of succussion strokes affects effectiveness of ultra-high-diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy Volume 106 (1): 47-54, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491616300728

6. Lucietta Betti, Maurizio Brizzi, Daniele Nani, Maurizio Peruzzi. Effect of high dilutions of Arsenicum album on wheat seedlings from seed poisoned with the same substance. British Homoeopathic Journal 86 (2): 86-89, 1997 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007078597801226

7. Tim Jäger, Claudia Scherr, Meinhard Simon, Peter Heusser, Stephan Baumgartner. Effects of Homeopathic Arsenicum Album, Nosode, and Gibberellic Acid Preparations on the Growth Rate of Arsenic-Impaired Duckweed (Lemna gibba L.). Scientific World Journal 10: 2112-2129, 2010 https://www.hindawi.com/journals/tswj/2010/107597/

8. B Hamman, G Koning, K Him Lok. Homeopathically prepared gibberellic acid and barley seed germination. Homeopathy 92(3): 140-144, 2003 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12884896

9. Vesna Dragicevic, Mihajlo Spasic, Milena Simic, Zoran Dumanovic, Bogdan Nikolic. Stimulative influence of germination and growth of maize seedlings originating from aged seeds by 2,4-D potencies. Homeopathy 102 (3): 179-186, 2013 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2013.05.005

10. Asma Hanif, Shahnaz Dawar. Study of homeopathic drugs on seed germination and fungal growth. Semantic Scholar Corpus ID: 165157558 https://www.semanticscholar.org/paper/study-of-homeopathic-drugs-on-seed-germination-and-hanif-dawar/597ddd97c94da8ee91fd7e88dc134b8c488f8a61

11. Lucietta Betti, L. Lazzarato, Grazia Trebbi, Maurizio Brizzi, GL Calzoni, F Borghini, Daniele Nani. Effects of homeopathic arsenic on tobacco plant resistance to tobacco mosaic virus. Homeopathy 92 (4): 195-202, 2003  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587686

12. Filipe Pereira Giardini Bonfim, Rosana Gonçalves, Rodrigues das Dores, Ernane Ronie Martins, Vicente Wagner, Dias Casali. International Journal of High Dilution Research 9(33), 2010 https://www.researchgate.net/publication/49612005_germination_and_vigor_of_lettuce_seeds_lactuca_sativa_l_pelleted_with_homeopathic_preparations_alumina_and_calcarea_carbonica_subjected_to_toxic_levels_of_aluminum

13. Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Fimea, 2001 https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

14. Amjith Naisam. Homeopathic Management of Tomato Leaf Curl Virus Using Psorinum. Homeopathy 109 (1): A1-A28, 2020  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1702121

15. Tim Jäger, Sandra Würtenberger, Stephan Baumgartner. Effects of Homeopathic Preparations of Mercurius corrosivus on the Growth Rate of Mercury-Stressed Duckweed Lemna gibba L. as a Function of Different Stress Levels. Homeopathy 109 (1): A1-A28, 2020 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1702069

16. Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1. Petrafoundation.com 30.4.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

 7,533 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1

Syöpäpotilaat ovat kertoneet saavansa apua sairauteensa homeopaattisista valmisteista. Päätimme selvittää homeopatian tarjoamia etuja ja varsinkin etsiä tieteellisiä todisteita homeopatian toimivuudesta. Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti J

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut home

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 5

Olemme tunnetun ja arvostetun suomalaisen homeopaatin, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ), kanssa tehneet homeopatian selvitystyötä. Olemme jutelleet yleisesti homeopatiasta, tarkastelleet laimennettuja homeopaattisia valmisteita ja jutelleet siitä