Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1

Christer Sundqvist

Syöpäpotilaat ovat kertoneet saavansa apua sairauteensa homeopaattisista valmisteista. Päätimme selvittää homeopatian tarjoamia etuja ja varsinkin etsiä tieteellisiä todisteita homeopatian toimivuudesta.

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) auttaa meitä tässä selvitystyössä. Juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja tarjoamme hänen asiantuntemustaan lukijoillemme pala palalta kasvavassa tietopaketissa homeopatiasta. Tässä ensimmäisessä osassa käydään yleiskeskustelua modernista homeopatiasta, esitellään homeopatiasta tehtyjä tutkimuksia ja jatko-osissa sitten saamme lisää tieteellisiä todisteita.

Homeopatia on perinnehoitoa

”Jouni, olipa mukava kun suostuit keskusteluun homeopatiasta. Mitä homeopatia on?”

Homeopatia on maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto. Keski-Euroopassa homeopatia kuuluu jopa lääkäreiden koulutukseen ja Maailman Terveysjärjestö WHO suosittaa sen yleistämistä jäsenmaissaan. Keski-Euroopassa on aivan yleistä, että myös lääkärit käyttävät työssään homeopatiaa.

Homeopatia kuuluu perinnehoitoihin aivan kuten esim. akupunktio ja perustuu pitkään käytännön näyttöön. Homeopaattisia hoitoja on usein turhaan verrattu tai rinnastettu koululääketieteen tarjoamiin lääkehoitoihin tai patenttilääketutkimuksiin. Homeopaattisilla hoidoilla ei lääkitä, vaan aktivoidaan kehoa itseään parantamaan.

Homeopaattiset hoidot eivät yritä olla vaihtoehto lääketieteelle, mutta ne soveltuvat kaikkien sairauksien hoitoihin. Avoin keskustelu eri hoitojen hyödyistä on Suomessa nykyisin tukahdutettu.

”Miten homeopatia toimii?”

Homeopatia ei varsinaisesti lääkitse, vaan ennemminkin aktivoi elimistöämme puolustukseen. Homeopatian perustajana pidetään lääkäri, kemisti Samuel Hahnemannia, joka huomasi jo yli 200 vuotta sitten, että aineita asteittain laimentamalla ja samalla ravistamalla voidaan parantaa sairauksia. Similia similibus/Sama parantaa saman, eli heikennetyllä sairauden aiheuttajalla parannetaan sairaus.

Alkuaineen/emoaineen oikeaoppisessa ravistus-valmistuksessa syntyy lääke, joka on EU:ssa direktiivin [8] suojaamaa lääkettä. Jokaisesta kasvista, mineraalista tai vaikka homeesta, tulee erityyppinen lääketaajuus, kun sitä oikeassa suhteessa veteen laimennettuna ravistetaan voimakkaasti, eli potensoidaan.

Pitkän kokemuksen ja hyvän dokumentoinnin myötä on huomattu, että näin saadaan sairauksia parantavia homeopaattisia valmisteita. Vaikutusmekanismi on osin epäselvä. Kyse lienee korkeammasta tieteestä.

”Eikö tämä muistuta rokottamista?”

Olet aivan oikeassa, varsinkin nosodi-homeopatiassa (homeopaattinen lääke tehdään sairauden aiheuttajasta) on kyse eräänlaisesta rokottamisesta, jossa sairauden aiheuttajaa annetaan sairaalle voimakkaasti laimennettuna ja se herättää puolustuksen. Sairaustila on aina solutason tapahtuma, ja homeopatialääke on eräänlaista potilaan kehon herättämistä, jolloin keho aktivoituu puolustautumaan sairautta vastaan tai pyrkii normalisoitumaan.

Homeopatiaa ei voi verrata vaikutukseltaan muihin lääkehoitoihin tai tutkia edes samalla tavalla. Tämä tuottaa joillekin kriitikoille päänvaivaa ja antaa muka hyvän syyn leimata homeopatia humpuukiksi. Tätä eroa tavassa suhtautua muihin lääkkeisiin, voisi verrata musiikin tutkimiseen. Ei Cd-levystäkään löydy musiikkia mikroskoopilla, vaan asioita pitää tutkia asioiden ehdoilla.

Laimennetut homeopaattiset valmisteet tarkastelussa

”Voisimmeko tarkastella hieman näitä homeopaattisia valmisteita. Olen ymmärtänyt, että jotkin homeopaattiset valmisteet ovat hyvin pitkälle laimennettuja. Miten ne voivat toimia?”

Esitän nyt tutkimuksia, joissa on eri tekniikoilla todistettu, että korkeastikin laimennetussa homeopaattisissa valmisteessa on ”ainetta”. Homeopatialääke ei siis ole pelkkää tyhjyyttä tai vain pelkkää vettä.

Homeopatian voi jakaa osiin monellakin tapaa, kuten, yksittäisvalmisteet, yhdistelmä-, matalat- tai korkeat potenssit. Yksittäisvalmisteella tarkoitetaan sellaista homeopaattista lääkettä, jossa on potensoituna (ravistuslaimennettu) vain yksi vaikuttava aine. Yhdistelmävalmisteessa on nimensä mukaisesti useita.

Matalilla potensseilla tarkoitetaan Avogadron vakion mukaisestikin alle tai yli C12 olevia valmisteita. Avogadron vakion mukaan, tietyn määreen ylitse (C12 potensseissa) laimennettuna valmisteesta ei löydy enää vaikuttavaa ainetta.

Useat homeopatiaa kritisoivat pitävät tätä vahvana näyttönä siitä, että homeopatia ei voi toimia, koska siinä ”ei ole mitään”.

Matalapotenssisista valmisteista voi Szegedin yliopiston tutkijoiden tuloksia mukaillen todeta: Mahdollisesti sama määrä kasvin vaikuttavia aineita verrattuna varsinaiseen kasvivalmisteeseen, mutta vähäisemmällä määrällä varsinaista kasvia. Heidän tutkimuksen tarkoitus oli verrata homeopaattista valmistetta ns. allopaattiseen kasvivalmisteeseen.

Heidän tutkimansa homeopaattinen aine (yhdistelmävalmiste) sisälsi kantaliuosta pienen määrän, sekä potensoituja aineita, ja verrokkina oli pelkkä rohdoskasvivalmiste. Agnucastonin (rohdoskasvivalmiste) ja Mastodynonin (sama homeopaattisena) päivittäisen annoksen keskimääräinen agnusidipitoisuus oli 100,82 ug ja homeopaattisessa 25,19 ug. Siltikin HPLC-DAD menetelmällä (korkean erotuskyvyn nestekromatografia) tutkittaessa molemmat valmisteet antoivat hyvin samankaltaiset kromatogrammiset sormenjäljet.

Kuten hekin tutkimuksessaan totesivat, ei homeopaattisia lääkkeitä voida pitää yhtenäisenä ryhmänä, vaan homeopaattisia lääkeaineita tutkittaessa on hyvä ymmärtää, että homeopaattinen valmiste voi olla hyvin monimuotoinen valmistajan ja valmisteen tarkoitusperien mukaisesti. Rajanveto rohdoskasvivalmisteen ja homeopaattisen lääkkeen välillä voi olla hankalaa matalapotenssisten valmisteiden kohdalla. Homeopatiassa tarkoitus mihin valmistetta käytetään, määrittää onko siinä mukana kantaliuosta, matalia potensseja, vaiko korkeita. [13, 16, 9, 6, 19, 20, 24, 2].

Matalien potenssien kohdalla on käytetty tutkimusmetodina DEM-metodia eli pisaran haihdutusta, HPLC-DAD [13], dielektristä dispersiota [24], termoluminenssiä [2], protonin ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa [1, 21, 25] sekä ultraviolettivalo spektroskopiaa [ 9, 6, 19, 20].

Korkeat potenssit herättävät intohimoja vastaan olevien parissa. Isoin kiistakysymys on ollut, löytyykö vaikuttavaa ainetta vai ei? Mikäli testausmetodina käytetään pelkästään kemiallista mittausta, on vastaus, ei. Mutta jos siirrytään herkempiin metodeihin, myös korkeista homeopaattisista lääkkeistä on tehty löydöksiä.

Lueteltuna mittausmetodin mukaan:

Ultraviolettivalo spektroskopia (UV) [ 4,6, 7, 20, 9, 21]

Lämpöluminessi [2,3]

Viivästetty luminenssi  [22]

Protonin ydinmagneettinen resonanssispektroskopia NMR [1, 21, 15]

Siirtoelektrodi mikroskopia (TEM) [5 ]

Plasma-atomiemissiospektroskopia (ICP-AES) [5 ].

Pisaroiden haihdutusmenetelmä DEM [11, 12]

Käytettäessä solvatokromista väriainetta [14, 17]

Infrapuna spektroskopia [18, 21]

Lopputulos oli samalla tavoin tulkittavissa eri tutkimusmenetelmillä tehdyissä kokeissa: korkeasti potensoiduista homeopaattisista valmisteista löytyy siis vaikuttavaa ainetta.

Jean-Louis Demangeat (entinen ydinlääketieteen päällikkö Haguenaun keskussairaalassa ja entinen biofysiikan luennoitsija Strasbourgin lääketieteellisessä tiedekunnassa) on sanonut, että homeopatian kritiikki perustuu lähtöaineen teoreettiseen puuttumiseen ultramolekyylisissä laimennoksissa, jotka ovat yli 12 CH (Avogadro-raja). Useat tutkimukset osoittavat materiaalin yllättävän olemassaolon korkeissa laimennoksissa ja jopa alkuperäisen materiaalin pysyvyyden yli 12 CH:n. [10]

Myöskin toisinpäin tehty tutkimus antoi tuloksen. Siinä 6 alkujaan tunnistamatonta homeopaattista lääkettä analysoitiin viivästetyllä luminenssitekniikalla. Tarkoituksena oli selvittää homeopaattisten valmisteiden laatu. Analyysin tulokseksi saatiin kyseessä oleva Argentum nitricum valmiste, josta tehdas oli lähettänyt eri potenssit (matalasta korkeisiin potensseihin) analysoitavaksi. Lääketehdas vahvisti tutkimustuloksen [22]. Eli on myös mahdollista tutkimuksella tarkistaa sisältävätkö tuotteet homeopaattista ainetta, ovatko ne samanlaisia vai toisistaan poikkeavia.

”Aika jännittävää! Tiedetäänkö nyt ihan varmasti, että homeopaattinen valmiste toimii?”

Niin, mikä on paras tapa mitata homeopaattisten lääkkeiden sisältö, on edelleen avoin kysymys, kuten myös miten homeopaattinen lääke toimii. Bernin ja Floridan yliopiston tutkijat toteavat kuitenkin, että plasebo voidaan sulkea pois tutkimuksista, kuten myös piidioksidin saastuminen.

Homeopaattisten valmisteiden välisillä UV-läpäisyarvoilla oli huomattavasti suurempi variaatio verrattuna kontrolleihin. Siksi kokeelliset todisteet summaavat, että erittäin laimennetulla homeopaattisella valmisteella, joka on laimennettu Avogadron-rajan yli, on omia erityisiä fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, jotka eroavat pelkästä ravistetusta liuottimesta. Näiden ominaisuuksien tarkkaa luonnetta ei vielä tunneta; nykyinen työhypoteesimme on liuottimen molekyylidynamiikan lisääntyminen homeopaattisille valmisteille, tutkijat sanovat [20].

Joidenkin homeopaattisten lääkkeiden tutkimuksen yhteydessä on esitetty epäilyjä tutkimusnäytteen saastumisesta esim. pulloista irronneista partikkeleista. Uusimmissa tutkimuksissa tämä on poissuljettu tekijä. Tätä tukevat useat tutkimukset, jotka löytyvät liitteistä [4, 9, 15, 20]. Eli ei siis plasebo eikä saastunutkaan.

Yhteiseurooppalaisen tutkijaryhmän yhteenvetona on: On selvää näyttöä siitä, että homeopaattisia valmisteita ei voida pitää puhtaasti vetenä, kuten yleisesti oletetaan. Pikemminkin näyttää siltä, että kaikilla laimennoksilla on erityinen materiaalin konfiguraatio, jonka määrää potentiaalinen aine [15].

Kemiantekniikanlaitos, Intian teknillinen instituutti, Bombay väittää: Homeopatia on kiistanalainen, koska korkean potenssin lääkkeisiin, kuten 30c ja 200c, liittyy valtavia laimennuskertoimia, jotka ovat monella kertoimella suurempia kuin Avogadron-luku, joten lähtöaineista ei teoriassa pitäisi olla mitattavissa olevia jäännöksiä. Käyttämällä huipputeknologiaa (TEM, SAED ja ICP-AES) olemme osoittaneet lähtöaineiden nanohiukkasten ja niiden aggregaattien läsnäolon jopa erittäin suurissa laimennoksissa. Nanohiukkasten vahvistettu läsnäolo haastaa nykyisen ajattelun laimennuksen roolista homeopaattisissa lääkkeissä. Käyttämällä hyvämaineisten valmistajien metallipohjaisia lääkkeitä, olemme ensimmäistä kertaa osoittaneet siirtoelektronimikroskopialla (TEM), elektronidiffraktiolla ja kemiallisella analyysillä induktiivisesti kytketyn plasma-atomiemissiospektroskopian (ICP-AES) avulla fyysisten ainesten esiintymisen. Alkuaineiden metallisten nanopartikkelien kerääntymisen näissä äärimmäisissä laimennoksissa [5].

Ultraviolettivalo spektroskopialla tutkittiin homeopaattisia helmiä, jotka olivat joko korkeita- tai ultrakorkeita potensseja eli pitkälle laimennettuja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko helmien homeopaattinen aine verrannollinen nestemäisistä valmisteista aiemmin saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimuksessa käytetyt helmet liotettiin, tästä saatua liuosta verrattiin verrokkiliuokseen.

Institute of Complementary Medicine, Bernin yliopiston tutkijat kertovat, että määritellyillä laimennustasoilla valmistetun kontrollivalmisteen ja homeopaattisten globulien välisten erojen lisäksi on havaittu merkittäviä eroja 30c, 200c ja 200CF, potensseissa vaikka näissä korkeissa laimennoksissa lähtöaineen molekyylejä ei odoteta olevan. Tämä on yhtäpitävä Reyn tutkimuksen kanssa, joka kykeni erottamaan litiumkloridi 15c:n ja natriumkloridi 15c:n termoluminesenssi-menetelmällä. Acon. napelluksen, Sulfurin ja Apis mellifican liuoksella, joka oli valmistettu korkeasti laimennetuista helmistä, oli merkittävästi erilainen UV-absorbanssi kuin kontrollihelmistä valmistetulla. Tämä tutkimus on laajentanut havainnot korkeista nestepitoisista laimennoksista globuleihin, ja se viittaa siihen, että nestepitoisten korkeiden laimennusten ominaisuudet voidaan säilyttää ja havaita liuenneissa globuleissa [4].

Tutkijoiden mukaan tämä tukee jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia, joissa homeopaattista ainetta on löytynyt korkeasti potensoiduista valmisteista, sekä sen ohella tässä tutkimuksessa onnistuttiin havaitsemaan eroja eri homeopaattisten valmisteiden välillä, kuten samoin niiden eri laimennusasteiden välillä. Kaikki valmisteet oli laimennettu ns. Avogadron luvun yli, eli niissä ei nykytiedon mukaan enää pitäisi olla vaikuttavaa ainetta jäljellä.

Pennsylvanian ja Arizonan yliopistojen tutkijat kertovat, että keskeinen kompastuskivi homeopatian vakavalle pohdinnalle on homeopaattisten lääkkeiden biologisen aktiivisuuden oletettu ”epäuskottavuus”, kun lähtöaine on laimennettu Avogadron-molekyylien luvun yli. Tällainen väite perustuu suuresti alkuainekemian (ja biokemian) oletuksiin, joissa liuoksen materiaalikoostumus (laimennuskertoimet ja ligandin ja reseptorin vuorovaikutukset) on olennainen asia.

Alustavat tiedot, jotka on saatu käyttämällä Raman- ja ultravioletti-näkyvää (UV-VIS) -spektroskopiota, kuvaavat kykyä erottaa kaksi erilaista homeopaattista lääkettä (Nux vomica ja Natrum muriaticum ) toisistaan ja erottaa tietyn lääkkeen sisällä 6c, 12c, ja 30c potenssit. Materiaalitieteelliset konseptit ja kokeelliset työkalut tarjoavat uuden lähestymistavan nykytieteeseen edistyäkseen merkittävästi homeopaattisten lääkkeiden perustutkimuksissa [7].

Eli ei ole pelkästään löytynyt korkealle laimennettuja aineksia homeopaattisesta valmisteesta vaan ne myös pystyttiin erottelemaan toisistaan, sekä niiden eri laimennus asteet toisistaan.

”Tämä oli minulle yllätys, että homeopaattisia valmisteita testataan näin tarkasti. Kerro lisää!”

Bernin yliopisto, Hiscia instituutti Sveitsi on tätä tutkinut lisää. Homeopaattisia valmisteita käytetään täydentävässä lääketieteessä maailmanlaajuisesti, mutta homeopatiasta on keskusteltu ja siitä käydään edelleen voimakasta keskustelua, joka perustuu aiempiin uskomuksiin vaikuttavan aineen läsnäolosta. Vaikka homeopaattisten valmisteiden vaikutuksista näyttää olevan hyvää prekliinistä ja kliinistä näyttöä, taustalla oleva vaikutustapa on vielä epäselvä. Tutkijoilla on tavoitteena selvittää homeopaattisten valmisteiden mahdolliset fysikaaliset ominaisuudet, mikä voi mahdollisesti lisätä valmisteista saatavaa tieteellistä vakuuttavuutta.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu aikaan kattavat valmistelevat mittaukset instrumenttiparametrien vaikutuksen toistettavuudeksi, kuten lampun muutoksen aallonpituus näkyvästä (VIS) ultraviolettivalaisimeen ja skannausnopeus, instrumentin ohjautuminen, lämpenemisaika, toistojen lukumäärä ja puhdistus aika. Ennen mittauksia lähtötason kalibrointi saatiin päätökseen kyvetillä, joka täytettiin 18 MΩ:lla vettä. Valonläpäisy mitattiin välillä 190 – 1100 nm. Jokainen mittaus toistettiin neljä kertaa ensimmäisellä testikerralla, joka sisälsi viisi 18 M vesinäytettä ennen varsinaisia näytteitä. Laiteyksikkö käynnistettiin 10 tuntia ennen varsinaisia mittauksia tehokkaan lämpenemisen saavuttamiseksi. Huoneen lämpötila ja kosteus pidettiin vakiona.

Muiden tutkimusryhmien aikaisemmat julkaisut ehdottivat kontaminaatioiden esiintymistä potentisointiprosessin aikana. Aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettiin, että homeopaattinen valmiste voidaan valmistaa minimillä epäorgaanisilla epäpuhtauksilla, ja että erot homeopaattisen valmisteen ja verrokin välillä eivät johdu epäpuhtauksista.

Kaiken kaikkiaan homeopaattiset valmisteet ja verrokit osoittivat vertailukelpoisia eroja kolmessa tutkimuksessa, mikä osoittaa homeopaattisten valmisteiden erityisominaisuudet.  Voitiin osoittaa eroavaisuuksia UV-valolla tutkittaessa, homeopaattisten valmisteiden ja kontrollivalmisteen välillä, sekä ymmärrettiin paremmin homeopaattisten valmisteiden fyysisiä ominaisuuksia [9].

DiagnOx Laboratorio, Cherwell innovaatiokeskus, Upper Heyford, Oxon, Britannia on kirjoittanut, että systemaattinen lähestymistapa yksinkertaisen kemiallisen järjestelmän suunnittelemiseksi homeopaattisten lääkkeiden laadun tutkimiseksi on johtanut kokeellisen protokollan kehittämiseen, jossa solvatokromisia väriaineita käytetään sarjassa laimennettujen ja ravistettujen liuosten molekyylisenä osoittimena. Elektronista spektroskopiaa on käytetty seuraamaan muutoksia tämän väriaineluokan absorbanssissa näkyvässä spektrissä homeopaattisten potenssien läsnäollessa.

Todisteet näkyvät kuudella eri solvatokromisella väriaineella kolmessa eri liuotinjärjestelmässä. Jokaisessa tapauksessa homeopaattiset potenssit tuottivat pysyvät ja toistuvat muutokset väriainespektrassa. [14]

”Kiitämme Jounia homeopatiakäsitteen selostamisesta ja kiehtovasta sukelluksesta laimennettujen homeopaattisten valmisteiden tieteelliseen tutkimukseen. Kirjoitussarja homeopatiasta jatkuu seuraavassa osassa.”

Tutkimusviitteet

1 Nanosized solvent superstructures in ultramolecular aqueous dilutions: twenty years’ research using water proton NMR relaxation. Homeopathy 102 (2): 87-105, 2013 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491613000027

2 Thermoluminescence in ultra-high dilution research. J Altern Complement Med. 12(5):437-443, 2006 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16813507

3 Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 323: 67-74, 2003  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437103000475?via%3Dihub

4 Comparison of homeopathic globules prepared from high and ultra-high dilutions of various starting materials by ultraviolet light spectroscopy. Complementary Therapies in Medicine 24: 111-117, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229915300388

5 Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy 99(4):231-242, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970092

6 Absorption Spectra of Electronic-Homoeopathic Copies of Homoeopathic Nosodes and Placebo Have Essential Differences. Forsch Komplementärmed 13:294-297, 2006 https://www.karger.com/Article/Abstract/95931

7 The defining role of structure (including epitaxy) in the plausibility of homeopathy. Homeopathy

96 (3): 175-182, 2007 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491607000628

8 Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Fimea, 2001 https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

9 Differences in Median Ultraviolet Light Transmissions of Serial Homeopathic Dilutions of Copper Sulfate, Hypericum perforatum, and Sulfur. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 370609, 11 pages https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/370609/

10 Les hautes dilutions homéopathiques vues par la physique : arguments en faveur d’une nanomédecine. La Revue d’Homéopathie 11 (1): 2-12, 2020  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878973019301963

11 Impact of succussion on pharmaceutical preparations analyzed by means of patterns from evaporated droplets. Nature Scientific Reports 10:570, 2020 https://www.nature.com/articles/s41598-019-57009-%20%202?fbclid=IwAR0gep_E4CPVMQN5bX4YxSr86RJErSn1fY__lwkpI7jrNFPAWkg04_7zuco

12 Polycrystalline structures formed in evaporating droplets as a parameter to test the action of Zincum metallicum 30c in a wheat seed model. Homeopathy 105 (2): 173-179, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491615000806?via%3Dihub

13 Low Potency Homeopathic Remedies and Allopathic Herbal Medicines: Is There an Overlap? PLoS One. 8(9): e74181, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3760822/

14 Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy 105 (1): 55-65, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491615000624

15 Nuclear Magnetic Resonance characterization of traditional homeopathically manufactured copper (Cuprum metallicum) and plant (Gelsemium sempervirens) medicines and controls. Homeopathy 106(04): 223-239, 2017 https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2017.08.001

16 A review of the use and role of low potencies in homeopathy. Complementary Therapies in Medicine 13 (4): 291-296, 2005 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229905001159?via%3Dihub

17 Interaction of homeopathic potencies with the water soluble solvatochromic dye bis-dimethylaminofuchsone. Part 1: pH studies. Homeopathy 106(1):37-46, 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325223

18 Variation in Fourier transform infrared spectra of some homeopathic potencies and their diluent media. J Altern Complement Med 11(5):807-812, 2005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296914

19 Effects of Exposure to Physical Factors on Homeopathic Preparations as Determined by Ultraviolet Light Spectroscopy. ScientificWorldJournal 10: 49–61, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763671/

20 Homeopathic Preparations of Quartz, Sulfur and Copper Sulfate Assessed by UV-Spectroscopy. Evid Based Complement Alternat Med 2011: 692798, 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3137246/

21 Investigation of therapeutically active constituents of homeopathy medicine from Justicia adhatoda L. and its clinical verification. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 8(3): 3790-3796, 2019 http://www.phytojournal.com/archives/2019/vol8issue3/PartBD/8-3-448-859.pdf

22 Identification of Unknown Homeopathic Remedies by Delayed Luminescence. Cell Biochemistry and Biophysics 68: 321–334, 2014 https://link.springer.com/article/10.1007/s12013-013-9712-7

24 Dielectric dispersion studies of some potentised homeopathic medicines reveal structured vehicle. Homeopathy 102(4):262-267, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24050772

25 A nuclear magnetic resonance spectroscopy comparison of 3C trituration derived and 4C trituration derived remedies. Homeopathy 97(04): 196-201, 2008 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2008.08.008

 7,335 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2

Aiemmassa kirjoituksessa [16] (Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1.) haastattelin tunnettua ja arvostettua suomalaista homeopaattia Jouni Jämsää (http://www.jounijamsa.fi/ ). Hän auttaa meitä selvitystyössä homeopatian luonteesta ja vaikutusta

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut home

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 5

Olemme tunnetun ja arvostetun suomalaisen homeopaatin, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ), kanssa tehneet homeopatian selvitystyötä. Olemme jutelleet yleisesti homeopatiasta, tarkastelleet laimennettuja homeopaattisia valmisteita ja jutelleet siitä