Vetenskapliga bevis för homeopati del 2

Christer Sundqvist

I en tidigare artikel [16] (Vetenskapliga bevis för homeopati del 1) intervjuade jag den välkända och respekterade finska homeopaten Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Han hjälper oss att belysa homeopatins natur och tillämpningssätt för personer med cancer och andra allvarliga sjukdomar. Vi pratade med honom igen. Bit för bit kommer du att märka hur denna dåligt kända traditionella vårdform, som är anledning till så frustrerande stora dispyter, tvärtom erbjuder hjälp till människor som söker hälsa.

 

Homeopaten grillas ordentligt

 

“Jouni, har du kännedom om några fullständigt opartiska homeopatiska studier som skulle utesluta andra störande faktorer i forskningen så väl som möjligt och enbart visa effektiviteten hos det homeopatiska preparatet?”

 

Jag märkte att det har lett till en livlig diskussion på sociala media efter det första inlägget. Okej, en sådan debatt behövs. Tack för den här möjligheten, Christer.

 

I den första artikeln presenterades studier med olika slag av teknik, där material även har hittats i starkt utspädda (potentierade) homeopatiska preparat. När det homeopatiska preparatet jämfördes med placebo fanns det tydliga skillnader [1, 2, 3, 4] och det kunde bevisas att det fanns ”något” i det homeopatiska preparatet. Detta “något” har visat sig vara effektivt i över 200 år och är nu bevisat med medicinska forskningsmetoder.

 

För att svara på din intressanta fråga vill jag säga att homeopatiska studier av växter är ganska fascinerande indikationer på att “ingenting” verkligen är “något”. Kanske vi kunde behandla homeopati ur ett botaniskt perspektiv?

 

 

Växter reagerar på homeopati

 

De homeopatiska preparaten Alumina och Calcarea carbonica användes för att behandla salladsfrön (Lactuca sativa L.) och för att studera hur fröna grodde under förhållanden där de exponerats för aluminium. Denna studie genomfördes i Brasilien i en gemensam studie mellan tre olika universitet (Federal Universities of Viçosa, Ouro Preton och Minas Gerais).

I Brasilien finns det aluminium i marken och aluminiumförgiftning är en viktig faktor som begränsar växternas tillväxt i sura jordar. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av de homeopatiska preparaten Alumina 6cH, Alumina 12cH, Calcarea carbonica 6cH och Calcarea carbonica 12cH på groddar av salladsfrön och växternas tillväxt när fröna utsattes för giftiga koncentrationer av aluminium.

I det slumpmässigt utförda experimentet gjordes 6 behandlingar och experimentuppsättningen upprepades 3 gånger. Fröna delades upp i grupper enligt följande:

1) pelleterade frön / talk + aluminium 6 cH;

2) pelleterade frön / talk + aluminium 12cH;

3) pelleterade frön / talk + Calc.c 6cH;

4) pelleterade frön / talk + Calc.c 12cH;

5) pelleterade frön / talk + destillerat vatten;

6) frön utan pelletering (kontroll).

 

De granskade variablerna var grobarhetsprocenten (GP), grobarhetsindexet (GSI) och groddens längd (RL). Homeopatiska preparaten Alumina 6cH och 12cH och Calcarea carbonica 6cH och 12cH inverkade med en tydlig effekt på salladsfröna. Det blev en signifikant skillnad i grobarhetshastigheten och groddlängden mellan prover behandlade med homeopatiska preparat och kontrollerna. Detta är tydliga variabler som återspeglar fröns tillväxtkraft [12].

 

 

 

Bilden ovan är från en brasiliansk studie [12].

Ett europeiskt forskarteam vid universitetet i Verona i Bologna har studerat vetekorn och homeopatiska preparat. Vetekorn behandlades först med arsenikoxid. Kornen delades sedan upp i tre grupper, en behandlades med potentierad arseniktrioxid (22,5 C, utspädningen överskrider Avogadros tal), en annan grupp med potentierat vatten och en tredje med bara vatten (negativ kontrollgrupp). Man följde med effekterna på kornen med ett droppförångningstest (DEM) och groddarna med ett förblindat test.

 

Experimentet granskade grobarhetens snabbhet och noterade korn som inte hade grott alls. Betydligt bättre grobarhet uppnåddes när ett skakat (potentierat) arsenikpreparat användes. Enligt forskarteamet var potentiering av stor betydelse för grobarheten [5]. Homeopatiska preparat förbättrade grobarheten i korn som förorenats med arsenik enligt den etablerade homeopatifilosofin Similia cum similibus – samma läker samma. Dessutom fann studien skillnader hos groddarna enligt det hur mycket preparaten skakades (förstärkning).

 

Experimentet ovan fick en fortsättning när man i ett förblindat laboratorie experiment demonstrerade effekten av en 45-faldig utspädning av Arsenicum albumin (As2O3) på vetegroddar vars frön hade förgiftats med en dos av samma substans.

 

I experimentet fanns 60 korn i kontrollgruppen och de behandlades med destillerat vatten (grupp 1). 150 korn behandlades med As203 följt av behandling med destillerat vatten (grupp 2). 150 korn behandlades också med As2O3 och homeopatisk arsenik 45x (grupp 3) [6]

Den homeopatiska behandling ledde till en statistiskt signifikant effekt på groddens tillväxt. De experimentella resultaten stödde således tidigare forskning [5]. Utspädningsförhållandet som användes i experimentet var över Avogadro-talet, dvs det borde inte ha funnits “någonting”.

 

”Detta är helt ny information för mig och ett ganska övertygande bevis på att homeopati inte är bara “tomt”. Man blir ju riktigt ivrig. Har du mera? ”

 

Jag har följt forskning kring homeopati i decennier och växterna ger oss homeopater ytterligare bekräftelse på att vi är på rätt spår. Homeopati fungerar verkligen även om dess exakta verkningsmekanism inte är helt förstådd.

 

Jag kunde berätta om tillväxten och utvecklingen av kupandmat med homeopatisk behandling. Detta randomiserade dubbelblinda experimentet utfördes vid University of Bern, KIKOM-enheten. Vattenväxten kupandmat (Lemna gibba) utsattes för arsenik i 48 timmar. Växterna placerades sedan i medium som innehöll antingen potentierad arsenik eller gibberellinsyra (17x, 18x, 21x-24x, 28x, 30x, 33x) eller kontrollvätskor. En av kontrollvätskorna var skakat vatten och den andra skakades inte. Tillväxten övervakades under 6 dagar.

 

Ingen effekt sågs under de två första dagarna, men under de följande fyra dagarna ökade tillväxthastigheten statistiskt signifikant i de växter som fick det förstärkta Arsenicum-album preparatet. Potentierad gibberellinsyra hade ingen effekt på tillväxten.

 

Denna studie avslöjade de exakta tillvägagångssätten för homeopatiska medel. De potentierade beredningarna hade olika effekter, dvs. det homeopatiska preparatet Arsenicum producerade tillväxt, men den potentierade gibberellsyran hade ingen effekt [7].

 

Men det kommera mera information! I ett nyligen genomfört experiment hade gibberellinsyra ingen effekt. Men när man studerade groddarna hade det ändå en effekt. Och till och med på ett ganska spännande sätt.

Ett mycket spännande experiment genomfördes vid botaniska institutionen i University of Pretoria, Sydafrika. Effekterna av homeopatiskt beredd gibberellinsyra (HGA3) på förmågan hos korn (Hordeum vulgare L.) att gro studerades. Den homeopatiska gibberellinsyran ledde upprepade gånger till att plantorna blev större, dvs. HGA3 framkallade ett biologiskt svar jämfört med kontrollgruppen. Förändringar i växternas utveckling observerades i experimentet när olika homeopatiska styrkor testades mellan de behandlade korngrupperna.

I en tidigare studie [7] där växten utsattes för arsenik hade homeopatiska former av gibberellinsyra ingen effekt på tillväxten. I denna studie användes i sin tur oexponerade korn och det undersöktes om homeopatisk gibberellsyra i sin tur kunde ha en effekt på deras tillväxt. Enligt homeopatisk filosofi kan sjukdomar som exponering för arsenik behandlas: Similia cum similibus – Samma botar detsamma – utifrån principen att själva behandlingen är den homeopatiska arsenikformen.

“Ser man på, det här var intressant! Kan en biolog spekulera lite? När vi studerade effekten av ett homeopatiskt preparat visade studien nyss [8] att vi egentligen tog hand om växtens “hälsa”, eftersom de inte fick något arsenik och därmed inte var exponerade, dvs de var friska växtkorn. Istället behandlades korn som fick arsenik som “sjuka” korn, och då hade gibberellinsyra ingen effekt alls. De måste i stället få homeopatisk arsenik! Ser du något samband här?”

Du har rätt, Christer. Dessa två experiment [7, 8] är Similia cum similibus i praktiken. Avvikande forskningsresultat bekräftade vad en homeopats jobb är i praktiken. Homeopaten lyssnar på patienten och planerar behandlingen för honom eller henne på basen av de uppgifter som tagits upp i samtalen. Samma homeopatiska preparat fungerar inte automatiskt på samma sätt hos övriga patienter och hälsan kan upprätthållas med ett annat preparat än det med vars hjälp man behandlar sjukdomar.

Det finns mera växtstudier. Jag har följt med dem med ökat intresse. Majsgroddar har studerats med homeopatiska preparat i Serbien. Majsens grobarhet förbättras vanligtvis genom att man ger den 2,4-D (dvs 2,4-diklorofenoxiättiksyra), eftersom majskorn har dålig förmåga att gro om de lagras under lång tid.

I studien gavs länge lagrade (gamla) majskorn antingen vatten (kontrollgrupp) eller 2,4-D av flera olika styrkor (3C, 3,75C, 4,5C, 5,25C och 6C). Efter detta följde man med t.ex. groddarna, färsk tillväxt, längd på rötter och skott. Enligt forskarteamet påverkades inte groddarna av homeopatiska krafter, men det gav andra egenskaper som studerades vidare. Majskornen som behandlats med homeopatiska preparat var statistiskt signifikant mer effektiva i produktionen av färskt material i både skott och rötter. Studien fann också skillnader mellan olika styrkor. Till exempel ledde 3C-styrkan till den största tillväxten av färskt material, medan 4,5C-styrkan ökade rot- och skottlängden. Sammanfattningsvis föreslog forskargruppen att homeopatiska styrkor verkar att ha en positiv effekt på länge lagrade majskorn när de stimulerar deras tillväxt [9].

Vid universitetet i Karachi, Pakistan, behandlades frön av mungböna, solros, okra och svarta linser med de homeopatiska läkemedlen Arnica Montana och Thuja occidentalis (30C) och effekten på rotröta utvärderades. Ur varje växtsort valdes 4 frön att gro i petriskålar. Patogener såsom Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani och Macrophomina phaseolina infekterades i rötterna. Groddresultatet visade att frön behandlade med A. Montana och T. occidentalis (30C) uppvisade fullständiga groddar (100%), längre rotlängd och utmärkt hämmande förmåga att motstå patogener i rötterna. Steriliserat vatten och absolut alkohol minskade betydligt groddningen (p <0,05) och orsakade allvarliga patogeninfektioner som var synliga både på fröytan och på rötter. Fröbehandling med homeopatiska medel var en effektiv och billig metod för att skydda frön och rötter från svampangrepp [10].

 

En blind och slumpmässig studie vid University of Bologna, Italien undersökte effekterna av homeopatisk arsenik på mosaikvirus (TMV), vilket är skadligt för tobaksplantor. Studien fann att homeopatisk arsenik gav en ökning av TMV-resistens [11].

 

”Tack, Jouni, för att du tog upp dessa växtstudier. Homeopatiska preparat verkar uppvisa en effekt. Jag tvivlar inte längre på det. Det som också är intressant här är att växter kan användas för att testa homeopatins tankestrukturer och eventuellt kommer vi närmare “sanningen” om homeopati. ”

Referenser:

 

1. Sabine D Klein, Ursula Wolf. Comparison of homeopathic globules prepared from high and ultra-high dilutions of various starting materials by ultraviolet light spectroscopy. Complementary Therapies in Medicine 24: 111-117, 2016 https://www.researchgate.net/publication/289245133_Comparison_of_homeopathic_globules_prepared_from_high_and_ultra-high_dilutions_of_various_starting_materials_by_ultraviolet_light_spectroscopy

 

2. Prashant Chikramane, A.K. Suresh, Jayesh Ramesh Bellare, Shantaram Kane. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy 99(4):231-242, 2010 https://www.researchgate.net/publication/47532891_Extreme_homeopathic_dilutions_retain_starting_materials_A_nanoparticulate_perspective

3. Sabine D Klein, Annegret Sandig, Stephan Baumgartner, Ursula Wolf. Differences in Median Ultraviolet Light Transmissions of Serial Homeopathic Dilutions of Copper Sulfate, Hypericum perforatum, and Sulfur. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 370609, 11 pages https://www.researchgate.net/publication/235524502_Differences_in_Median_Ultraviolet_Light_Transmissions_of_Serial_Homeopathic_Dilutions_of_Copper_Sulfate_Hypericum_perforatum_and_Sulfur

4. Steven Cartwright. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy 105 (1): 55-65, 2016 https://www.researchgate.net/publication/283189466_Solvatochromic_dyes_detect_the_presence_of_homeopathic_potencies

5. Lucietta Betti, Grazia Trebbi, Maria Olga Kokornaczyk, Daniele Nani, Maurizio Peruzzi, Giovanni Dinelli, Paolo Bellavite, Maurizio Brizzi. Number of succussion strokes affects effectiveness of ultra-high-diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy Volume 106 (1): 47-54, 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491616300728

6. Lucietta Betti, Maurizio Brizzi, Daniele Nani, Maurizio Peruzzi. Effect of high dilutions of Arsenicum album on wheat seedlings from seed poisoned with the same substance. British Homoeopathic Journal 86 (2): 86-89, 1997 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007078597801226

7. Tim Jäger, Claudia Scherr, Meinhard Simon, Peter Heusser, Stephan Baumgartner. Effects of Homeopathic Arsenicum Album, Nosode, and Gibberellic Acid Preparations on the Growth Rate of Arsenic-Impaired Duckweed (Lemna gibba L.). Scientific World Journal 10: 2112-2129, 2010 https://www.hindawi.com/journals/tswj/2010/107597/

8. B Hamman, G Koning, K Him Lok. Homeopathically prepared gibberellic acid and barley seed germination. Homeopathy 92(3): 140-144, 2003 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12884896

9. Vesna Dragicevic, Mihajlo Spasic, Milena Simic, Zoran Dumanovic, Bogdan Nikolic. Stimulative influence of germination and growth of maize seedlings originating from aged seeds by 2,4-D potencies. Homeopathy 102 (3): 179-186, 2013 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1016/j.homp.2013.05.005

10. Asma Hanif, Shahnaz Dawar. Study of homeopathic drugs on seed germination and fungal growth. Semantic Scholar Corpus ID: 165157558 https://www.semanticscholar.org/paper/study-of-homeopathic-drugs-on-seed-germination-and-hanif-dawar/597ddd97c94da8ee91fd7e88dc134b8c488f8a61

11. Lucietta Betti, L. Lazzarato, Grazia Trebbi, Maurizio Brizzi, GL Calzoni, F Borghini, Daniele Nani. Effects of homeopathic arsenic on tobacco plant resistance to tobacco mosaic virus. Homeopathy 92 (4): 195-202, 2003  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14587686

12. Filipe Pereira Giardini Bonfim, Rosana Gonçalves, Rodrigues das Dores, Ernane Ronie Martins, Vicente Wagner, Dias Casali. International Journal of High Dilution Research 9(33), 2010 https://www.researchgate.net/publication/49612005_germination_and_vigor_of_lettuce_seeds_lactuca_sativa_l_pelleted_with_homeopathic_preparations_alumina_and_calcarea_carbonica_subjected_to_toxic_levels_of_aluminum

13. Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Fimea, 2001 https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

14. Amjith Naisam. Homeopathic Management of Tomato Leaf Curl Virus Using Psorinum. Homeopathy 109 (1): A1-A28, 2020  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1702121

15. Tim Jäger, Sandra Würtenberger, Stephan Baumgartner. Effects of Homeopathic Preparations of Mercurius corrosivus on the Growth Rate of Mercury-Stressed Duckweed Lemna gibba L. as a Function of Different Stress Levels. Homeopathy 109 (1): A1-A28, 2020 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1702069

16. Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 1. Petrafoundation.com 30.4.2020 https://petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

 4,850 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo