Vetenskapliga bevis för homeopati del 3

Christer Sundqvist

Den välkända och respekterade finländska homeopaten Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) fortsätter sin homeopatiforskning med oss. I den första delen pratade vi med honom om homeopati i allmänhet och utspädda homeopatiska preparat i synnerhet [1]. I nästa avsnitt undersökte vi hur växter svarar på homeopatiska preparat [2]. I den tredje delen går vi igenom studier där homeopati har använts för cancerpatienter.

 

Homeopati för cancerpatienter

 

”Jouni, vi fortsätter vår populära homeopati översikt. Tänk om vi skulle ta cancerundersökningar som nästa? Har homeopati använts för att behandla cancer? ”

 

Homeopati utnyttjar kroppens egna resurser och homeopatiska preparat stärker till exempel immunsystemet. Ett starkt immunförsvar spelar en mycket viktig roll vid behandling av cancer. Därför används homeopati i stor utsträckning vid behandling av cancer och det finns gott om kliniska forskningsbevis.

 

Cancer behandlas på olika sätt inom den etablerade medicinen jämfört med homeopatiska metoder. Båda metoderna behövs för de kompletterar varandra. Till exempel efter canceroperation och strålbehandling kan vården företrädesvis fortsätta med homeopatiska metoder, eftersom cytostatika kan leda till att en patient återhämtar sig sämre från canceroperationen eller bestrålningen av cancer när immunsystemet är i sämre form. Homeopatiska metoder erbjuder en skonsam och effektiv lösning för dem som återhämtar sig från cancer.

 

Det finns cancerkliniker i Centraleuropa som använder homeopati för att behandla cancer. Till exempel Paracelsus-kliniken i Schweiz, Marinus am Stein och Gisunt Kliniken i Tyskland. Dessutom ges homeopati av många enskilda läkare.

 

”Jag gjorde lite förberedelser. Jouni, när jag gjorde en sökning i databasen från National Academy of Sciences (NIH) beträffande vilka kliniska undersökningar som finns för cancerpatienter med homeopatiska preparat kom det förvånande nog mera träffar än 0. Det fanns faktiskt en hel del studier som dessutom var förvånansvärt gynnsamma för homeopati. Naturligtvis fanns det också studier där resultaten var mindre lovande, men det är alltid fallet inom vetenskapen. Skulle du kunna titta på dessa studier för att avgöra om homeopati är lämpligt för en cancerpatient? Kanske har du mera forskning tillgängligt?”

 

Ja, du gjorde ett bra jobb. Litteratursökningen visade att det finns många studier. Den senaste utförda studien är från 2019. Den testade om det homeopatiska kombinationsprepratet Actheane lindrar tillståndet hos en bröstcancerpatient. I synnerhet sökte man lättnad för de biverkningar som orsakades av hormonell läkemedelsbehandling, värmevallningar (Hot flushes). I en dubbelblind klinisk studie förekom det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan placebo och den homeopatiska produkten. I studien var det homeopatiska preparatet inte tillräckligt effektivt för att lindra biverkningarna av hormonbehandling hos patienter med bröstcancer. Det experimentella preparatet Actheane hade dock en positiv effekt på den upplevda livskvaliteten hos patienterna. Således var Actheane inte helt onödigt, eftersom bättre livskvalitet är med säkerhet viktigt för en cancerpatient [3].

 

I en fransk dubbelblind klinisk undersökning, visade det sig att effektiviteten hos ett homeopatiskt preparat mot värmevallningar var bättre än placebo. Patienterna fick BRN-01-tabletter, ett homeopatiskt läkemedel bestående av följande ingredienser: Actaea racemosa (4CH), Arnica Montana (4CH), Glonoinum (4CH), Lachesis mutus (5CH) och Sanguinaria canadensis (4CH) [4].

 

Menopausala symptom kan bli mycket omfattande, särskilt för patienter med bröstcancer som inte finner hormonersättningsterapi lämpligt. Vid Tunbridge Wells Homeopathic Hospital i England utfördes 1998-1999 en okontrollerad pilotstudie på bröstcancerpatienter. De behandlades med homeopati mot värmevallningar orsakade av klimakteriet. Resultaten var bra. Homeopati var nyttigt [5].

 

Homeopatisk behandling erbjöds på en privat klinik i Seattle, USA, för behandling av menopausala symtom hos kvinnor med bröstcancer. Detta var en randomiserad, dubbelblind studie av två homeopatiska medel som kompletterade cancervården. Kvinnorna hade genomgått operationer, kemoterapi och strålbehandling. Homeopatiska preparat bevisade sin effektivitet. Homeopati var till hjälp vid behandling av klimakteriebesvär. Forskarna önskade mera omfattande experiment och frågade om till exempel hormonersättningsterapi kunde uteslutas och ersättas med homeopatiska medel [6].

 

Ett homeopatiskt sjukhus i USA experimenterade med individuell homeopati för otäcka symptom orsakade av bröstcancer. Detta var en randomiserad dubbelblind studie. När resultaten granskades kunde det inte på ett statistiskt sätt bekräftas om det förbättrade tillståndet för vissa patienter berodde på homeopati eller om det bara var fråga om slumpen [7].

 

En israelisk klinisk prövning pågår som bäst för bröstcancerpatienter där effektiviteten hos homeopatiska medel granskas mot utmattning efter strålbehandling. Resultat har ännu inte delgivits [8].

 

 

Mera kliniska undersökningar

 

”Det skulle vara trevligt att få mera information om de kliniska undersökningarna där konventionell medicin och homeopati kombineras. Har du den typen av information? ”

 

I kliniska studier har det visats att homeopatiska läkemedel i kombination med standardvård förbättrar livskvaliteten, minskar symtombördan och potentiellt förbättrar cancerpatienternas överlevnad. Flera laboratorie- och kliniska forskningsresultat tyder på att homeopati kan ha gynnsamma effekter vid behandling av cancer. Emellertid krävs fortfarande ytterligare omfattande kliniska studier för att försäkra oss om dessa positiva effekter [9, 10].

 

En studie publicerades 2014 vid det medicinska universitetet i Wien. Det rekryterades 538 personer. Kriteriet för att bli antagen till studien var cancer med en dödlig prognos. Deltagarna hade bland annat bukspottkörtel-, lung- och bröstcancer. Livslängden bestämdes enligt typen av cancer hos deltagaren. Resultatet visade att de som fick homeopatisk behandling hade en längre livslängd över lag, oavsett typ av cancer [11].

 

En randomiserad kontrollerad klinisk undersökning genomfördes senare vid samma universitetssjukhus för att utvärdera hur 410 cancerpatienter kunde få hjälp från klassisk homeopatisk kompletterande terapi utöver standardvården. Patienternas allmänna hälsotillstånd bedömdes och den upplevda individuella livslusten samlades in genom enkäter. Resultaten samlades in från 373 patienter. Det allmänna hälsotillståndet förbättrades statistiskt signifikant i homeopatigruppen jämfört med kontrollgruppen. En signifikant skillnad mellan grupperna observerades också i form av individuellt upplevd ökad livslust till förmån för homeopatiska metoder jämfört med kontrollgruppen [12].

 

I den kliniska behandlingen av avancerad cancer testades kombinationer av homeopatiska läkemedel i en studie. Dessa homeopatiska medel ökade antalet naturliga mördarceller (NK) signifikant. Studien sammanfattar lämpligheten av dessa homeopatiska läkemedel för behandling av immunitet hos cancerpatienter [13].

 

Nyligen upptäcktes en intressant ny metod för cancerbehandling med traditionella homeopatiska läkemedel. Ett team bestående av indiska forskare har upptäckt att modern nanomedicin och alternativa interventionsstrategier är ett fascinerande forskningsområde. Homeopatiska läkemedel kan utöva sina anti-cancereffekter genom både externa och endogena (exosomala) signaler från cell till cell med hjälp av nanopartiklar. Resultatet kan vara en serie av modulerande biologiska händelser som ger cancerdämpande effekt. Detta är det så kallade Banerji-protokollet, som återspeglar ett kliniskt system som under flera generationer utvecklats av indiska homeopatiläkare där det behandlats tusentals cancerpatienter. Homeopatiska preparat som finns i Banerji-protokollet (t.ex. Calcarea phosphorica; bröstcancervävnad härrörande från en karcinogen tumör i homeopatisk beredning) överlappar de medel som redan har studerats i icke-homeopatiska exosomala cancervaccinationsstudier. Nanoformer finns också till exempel i dessa växtekstrakt: Phytolacca, Gelsemium, Hydrastis, Thuja och Ruta [14].

 

Effektiv för barn

 

En undersökning av barn med cancer genomfördes av Universitetssjukhuset i Bern i Schweiz 2002-2011 och den är ganska välkänd. Man tittade på användningen av CAM-terapier (kompletterande och alternativa terapier) hos barnpatienter och resultaten var uppmuntrande. De behandlingar som användes kom huvudsakligen från utbudet av botemedel från den klassiska homeopatin. Anledningen till att använda CAM-behandlingar var föräldrarnas idé att förbättra patientens tillstånd. Det vanligaste skälet till att CAM-behandlingar inte användes var brist på information. CAM-behandlingar gav i 87% av fallen positiva effekter [15].

 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke i Tyskland, som specialiserat sig på antroposofiska behandlingar, skickade ett frågeformulär till 1595 föräldrar vars barn hade fått diagnosen cancer. Man försökte kartlägga förekomsten av CAM-behandlingar för barn med cancer. Enligt svaren hade 35% använt CAM-behandlingar för sitt barn, främst homeopati, näringsterapi och antroposofiska läkemedel. Ju högre utbildningsnivå hos föräldrarna, desto oftare utnyttjades behandlingarna och prognosen för barnets sjukdom inverkade också. Behandlingarna eftersträvade förstärkning av immuniteten, dämpning av sjukdomstillståndet och förbättring av sjukdomens prognos. Behandlingarna upplevdes som positiva och 89% av dem som använde CAM rapporterade att de kunde rekommendera det till andra [16].

 

 

Referenser:

 

1 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 1. 30.4.2020  https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Vetenskapliga bevis för homeopati del 2. xx.5.2020 https://www.petrafoundation.com/sv/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3  Pierre-Etienne Heudel, Isabelle Van Praagh-Doreau, Bernard Duvert et al (14 authors). Does a homeopathic medicine reduce hot flushes induced by adjuvant endocrine therapy in localized breast cancer patients? A multicenter randomized placebo-controlled phase III trial. Support Care Cancer 27(5):1879-1889, 2019 https://www.researchgate.net/publication/327517718_Does_a_homeopathic_medicine_reduce_hot_flushes_induced_by_adjuvant_endocrine_therapy_in_localized_breast_cancer_patients_A_multicenter_randomized_placebo-controlled_phase_III_trial

4 Jean-Claude Colau, Stéphane Vincent, Marijnen Philippe, Francois Allaert. Efficacy of a Non-Hormonal Treatment, BRN-01, on Menopausal Hot Flashes – A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Drugs R D 12(3):107-119, 2012 https://www.researchgate.net/publication/230593823_Efficacy_of_a_Non-Hormonal_Treatment_BRN-01_on_Menopausal_Hot_Flashes_A_Multicenter_Randomized_Double-Blind_Placebo-Controlled_Trial

 

5 Clover A, Ratsey D. Homeopathic treatment of hot flushes: a pilot study. Homeopathy 91(2):75-79, 2002 https://www.researchgate.net/publication/11089235_Homeopathic_treatment_of_hot_flushes_A_pilot_study

 

6  Jennifer Jacobs, Patricia Herman, Krista Heron et al (5 authors). Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: a preliminary randomized controlled trial. J Altern Complement Med 11(1):21-27, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7984576_Homeopathy_for_Menopausal_Symptoms_in_Breast_Cancer_Survivors_A_Preliminary_Randomized_Controlled_Trial

 

7 Elizabeth Thompson, Alan Montgomery, Diane Douglas, David Reilly. A pilot, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of individualized homeopathy for symptoms of estrogen withdrawal in breast-cancer survivors. J Altern Complement Med 11(1):13-20, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7984575_A_Pilot_Randomized_Double-Blinded_Placebo-Controlled_Trial_of_Individualized_Homeopathy_for_Symptoms_of_Estrogen_Withdrawal_in_Breast-Cancer_Survivors

 

8 Merav Ben-David. Assessment of Fatigue During Radiotherapy for Breast Cancer With and Without Homeopathy Treatment. Clinical Trial NCT02890316 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02890316

 

9 Moshe A Frenkel. Homeopathy in cancer care. Alternative therapies in health and medicine 16 (3):12-16, 2010 https://www.researchgate.net/publication/44615294_Homeopathy_in_cancer_care

 

10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26210222 Frenkel M. Is There a Role for Homeopathy in Cancer Care? Questions and Challenges. Curr Oncol Rep 17(9):43, 2015 https://www.researchgate.net/publication/280447974_Is_There_a_Role_for_Homeopathy_in_Cancer_Care_Questions_and_Challenges

 

11 Katharina Gaertner, Michael Müllner, Helmut Friehs et al. (8 authors). Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of Vienna.  Complement Ther Med 22(2): 320-332, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261733979_Additive_homeopathy_in_cancer_patients_Retrospective_survival_data_from_a_homeopathic_outpatient_unit_at_the_Medical_University_of_Vienna

12 Michael Frass, Helmut Friehs, Christiane Thallinger et al. (10 authors). Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients – A pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med 23(3):309-317, 2015 https://www.researchgate.net/publication/274095651_Influence_of_adjunctive_classical_homeopathy_on_global_health_status_and_subjective_wellbeing_in_cancer_patients_-_A_pragmatic_randomized_controlled_trial

 

13 Ioannis K Toliopoulos, Yannis Simos, Dimitrios Bougiouklis, Stergios Oikonomidis. Stimulation of natural killer cells by homoeopathic complexes: an in vitro and in vivo pilot study in advanced cancer patients. Cell Biochem Funct 31(8):713-718, 2013 https://www.researchgate.net/publication/235621711_Stimulation_of_natural_killer_cells_by_homoeopathic_complexes_An_in_vitro_and_in_vivo_pilot_study_in_advanced_cancer_patients

 

14 Iris Bell, Barbara Sarter, Mary Koithan et al. (7 authors). Integrative Nanomedicine: Treating Cancer With Nanoscale Natural Products. Glob Adv Health Med 3(1):36-53, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261773133_Integrative_Nanomedicine_Treating_Cancer_With_Nanoscale_Natural_Products

 

15 Magi T, Kuehni CE, Torchetti L et al. (6 authors). Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer: A Study at a Swiss University Hospital. PLoS One 10(12): e0145787, 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26694320

 

16 Laengler A, Spix C, Seifert G et al. (6 authors). Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. Eur J Cancer 44(15): 2233-2240, 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313

 1,585 visningar

Relaterade nyckelord

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo