Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 6

Christer Sundqvist

Olemme tunnetun ja arvostetun suomalaisen homeopaatin, Jouni Jämsän (http://www.jounijamsa.fi/ ), kanssa tehneet homeopatian selvitystyötä. Olemme edenneet yleiskeskustelun, laimennettujen homeopaattisten valmisteiden, kasvien, yksittäisten solujen, syöpä- ja eläintutkimusten kautta [1-5] ehkä kaikkein kiintoisimpaan aihealueeseen, eli miten homeopatia vaikuttaa ihmisten sairauksiin.

Homeopatian vaikutuksia ihmiseen kehutaan hoitoa saaneiden suulla, mutta asiaan mahdollisesti huonosti perehtyneiden toimesta homeopatiaa myös kritisoidaan jatkuvasti. Osaltaan olemme paikkailleet tätä ilmeistä tietovajetta aiemmissa kirjoitussarjamme osissa.

Kliinisiä tutkimuksia homeopatiasta

”Jouni. Löytyykö kliinisiä tutkimuksia homeopatiasta? Tehoaako homeopatia tutkitusti sairauksiin?”

Homeopatiassa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, eikä niinkään yksittäisen tautitilan kautta, joten kaksoissokkoutettu ja plasebokontrolloitu tutkimusmalli ei ole optimaalinen homeopatian vaikutusten tutkimisessa. Tästäkin huolimatta löytyy näitäkin homeopatiaa tukevia tutkimuksia runsaasti. Ajattelin, että voisimme keskittyä niistä muutamiin.

Jaossa on nyt satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja, plasebo-kontrolloituja tutkimuksia. Löytyy myös seurantatutkimuksia ja muita homeopatiaa puoltavia tutkimuksia, jossa kohteena on ihminen.

Otetaan aluksi Britanniassa toteutettu tutkimus, jossa tarkasteltiin yleisellä tasolla miten tyytyväisiä ollaan homeopatiahoitojen vaikutuksiin. Kaiken kaikkiaan tässä tehtiin 455:lle potilaalle peräkkäiset haastattelut (1100 konsultaatiota). Potilaat olivat saaneet homeopaattista hoitoa krooniseen sairauteensa. Tavanomainen hoito oli joko epäonnistunut, hoitovaikutusten tuloksissa ei oltu edistytty tai oli ilmaantunut kaikenlaisia vasta-aiheita kuten esim. haittavaikutuksia, korkea ikä tai potilaan tila edellytti pehmeämpiä hoitoja.

Kaikki eivät hyötyneet homeopatiasta, mutta 66,8 % kuitenkin sanoi hyötyneensä heille tarjotusta homeopaattisesta hoidosta ja 32,5 % ilmoitti voineensa lopettaa tai vähentää tavanomaista lääkitystään. Raportista ilmeni, että 10 yleisintä hoidettua kliinistä tilaa olivat: ekseema, ahdistus, masennus, nivelrikko, astma, selkäkipu, krooninen yskä, krooninen väsymys, päänsärky ja verenpaine.

Hoidon onnistumiseen ei vaikuttanut potilaan ikä. Naisille hoito onnistui hieman paremmin kuin miehille; naisista 71,3 % ja miehistä 58,5 % koki parantuneensa homeopatian avulla. Kahdella potilaalla (0,4 %) sairauden oireet pahenivat ilmeisesti johtuen homeopaattisesta hoidosta [6].

Toisessa brittitukimuksessa tarkkailtiin Bristolin yliopistosairaalassa 6 vuoden aikana avohoidossa olevia potilaita. Kaiken kaikkiaan 6544:n potilaan sairauden tilaa tarkkailtiin. Jokainen potilas, joka osallistui sairaalan avohoitoyksikköön tutkimusajan jaksolle, otettiin mukaan ensimmäisestä seurannasta lähtien.

Tulosten tulkinnassa käytettiin loppukonsultaatiossa 7-pisteistä asteikkoa, jota verrattiin kokonaistuloksina lähtöarvoihin. Potilaista 70,7 % (n=4627) ilmoitti positiivisista terveysmuutoksista ja 50,7 % (n=3318) ilmoitti terveytensä muuttuneen joko parempaan (+2 pistettä) tai paljon parempaan (+3) suuntaan. Homeopatiahoito toi positiivisia terveysmuutoksia huomattavalle osalle potilaista, joilla oli suuri kirjo erilaisia kroonisia sairauksia [7].

”Kiitos tästä yleiskatsauksesta. Nyt tekee jo mieli kysyä tehoaako homeopatia yksittäisiin sairauksiin?”

Homeopatiaa erilaisiin sairauksiin

Syöpä

Syöpätutkimuksia olemme jo aiemmin käsitelleet kirjoitussarjassamme [3]. Tutkimuksissa havaittiin mm. homeopatiaa käyttäneillä syöpäpotilailla pidempi elinajanodotus kuin diagnoosin mukaan oli ennustettu [8]. Rintasyöpään sairastuneille homeopatia antoi hyvän lisän tavaonomaiseen syöpähoitoon ja lisäsi yleistä hyvinvointia. [9]. Kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa kliinisessä kokeessa rintasyöpäleikkauksen jälkeiseen verenvuotoon ja turvotukseen koettiin Arnica Montana -niminen homeopaattinen lääke sen verran hyväänä, että sen käyttöä voitiin suositella [10]. Kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa kliinisessä kokeessa homeopaattinen Traumeel-valmiste vähensi merkittävästi kemoterapian aiheuttaman suutulehduksen vakavuutta lapsilla, joille tehtiin luuytimensiirto [11].

Naisten sairaudet

São Paulon yliopiston endometrioositutkimus on aika tunnettu.Se oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu sekä plasebokontrolloitu tutkimus. Tavoitteena oli arvioida potensoidun estrogeenin tehokkuutta ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen endometrioosissa ja erityisesti tässä sairaudessa esiintyvässä lantionseudun kiputiloissa. Tutkimus kesti 24 viikkoa ja siihen saatiin rekrytoitua 50 naista (18-45-vuotiaita), joilla oli endometrioosi diagnoosi.

Potensoitua estrogeenia (12cH, 18cH ja 24cH) tai lumelääkettä annettiin kahdesti päivässä suun kautta. Tulokset saatiin ensisijaisesti sillä tavalla, että laskettiin erityiset kipupisteet ja arvioitiin sairauden vakavuuden muutos lähtötasosta 24. viikkoon mennessä. Toissijaisina lopputuloksina käytettiin erään standardoidun terveystutkimuksen kyselylomaketta missä arvioitiin elämänlaatua, masennus- ja ahdistusoireita. Potensoitu estrogeeni oli merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke vähentäen endometrioosiin liittyvää kipua [12].

Vaihdevuosiin ja kuumiin aaltoihin on saatu homeopatialla hyviä tuloksia [13, 14]. São Paulon yliopiston satunnaistetussa, plasebokontrolloidussa ja kaksoissokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa kuumista aalloista kärsiville naisille annettiin homeopaattista pensaspaprikaa eli Capsicum frutescens-valmistetta. Tutkimukseen osallistui 40 naista. Tutkimuksen lopputulos oli, että homeopaattiset valmisteet olivat merkittävästi tehokkaampia kuin lumelääke vähentämään kuumien aaltojen voimakkuutta vaihdevuosi-ikäisten naisten hoidossa 4 viikon hoitojakson jälkeen [15].

Kuukautisvaivoihin (PMS) on kokeiltu homeopatiaa. Israelilaisessa kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa tutkimuksessa seurattiin 105 PMS-oireista naista, että olisiko homeopatiasta apua. Osallistujat saivat jotakin aiemmin valituista neljästätoista homeopaattisesta lääkkeestä tai plasebo- valmisteen. Tutkimus toteutettiin seurantana. Lopputulos oli, että homeopatiaa saaneiden ryhmä sai selkeästi paremmat pisteet kuin plaseboa saaneiden ryhmä [16].

Fibromyalgia on hankala usein naisia vaivaava vaikeahoitoinen sairaus, johon monta kertaa on kokeiltu myös homeopatiaa varsin hyvällä menestyksellä. Arvostetussa Rheumatology-lehdessä julkaistiin kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja rinnakkaisryhmäytetty, lumelääkekontrolloitu, klassisen homeopatian tutkimus. Kaikilla osallistujilla (62 henkilöä) oli lääkärin diagnosoima fibromyalgia ja heidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä sai yksilöityä homeopaattista hoitoa klassisen homeopatian mukaisesti, toinen sai lumelääkettä. Käytettävissä oli kokeneita homeopaatteja, joita kokeeseen osallistujat tapasivat 2, 4 ja 6 kuukauden aikana. Homeopaatit ohjeistettiin hoitamaan samalla tavalla jokaista kokeeseen osallistujaa ja tarpeen mukaan vaihtamaan tai tekemään korjauksia määräämiinsä lääkkeisiin. Ensisijaiset tutkimuskohteet olivat mm. kipupisteet ja kivun arviointi. Toissijaisesti tutkittiin masennusta ja uupumusta.

Homeopaattista hoitoa saaneella ryhmällä esiintyi huomattavan paljon vähemmän kipua verratessa lumelääkeryhmään. Merkittävästi suurempi osa homeopaattisen ryhmän potilaista sai vähintään 25 prosentin parannuksen kipupisteherkkyyteen verrattuna lumelääkettä saaneeseen. Homeopaattisella lääkityksellä olleilla esiintyi lisäksi vähemmän masennusta ja vihamielisyyttä. Homeopaattinen hoito johti parempaan elämänlaatuun [17].

Lontoon St. Bartholomewin sairaalassa tehtiin kaksoissokkoutettu tutkimus homeopaattisella Rhus tox valmisteella fibromyalgiakipuja poteville. Lopputuloksena oli, että kipupisteiden määrä väheni noin neljänneksellä, unenlaatu parani ja myös kivun määrä väheni plaseboryhmään verrattuna [18].

Synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon on tehty kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, plasebokontrolloitu koe gynekologian laitoksella Jerusalemissa. Osallistujat (40 naista) jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi oli plaseboryhmä. Homeopatiaryhmät saivat Arnica montana/Bellis perennis -valmisteita kahdella eri vahvuudella (6C ja 30C).

Kriteereinä oli erittäin alhainen hemoglobiiniarvo ja 72 tuntia oli kulunut synnytyksestä. Homeopaattisia valmisteita saaneilla hemoglobiini pysyi lähellä alkuperäistä tasoa kun plasebo ryhmällä se laski selkeästi. Kaikkien ryhmien alkuperäiset hemoglobiini tasot olivat hyvin samankaltaiset. Tutkijoiden mukaan homeopaattinen hoito selitti sen, että hemoglobiinitaso säilyi parempana [19].

Migreeni

Lasten migreeniä on hoidettu homeopatialla. Tutkimukseen osallistui 168 lasta ja se toteutettiin 12 eri maassa. Lapset oli 5-15 vuotiaita.

Migreenin ilmaantuvuutta seurattiin 3 kuukautta, kriteereinä oli lapsen tai huoltajansa sekä lääkärin täyttämät kyselykaavakkeet ja toissijaisesti poissaolojen määrä koulusta. Lopputulema oli, että migreenikohtausten määrä, vakavuus ja kesto vähenivät merkittävästi 3 kuukautta kestävällä ajanjaksolla. Samoin vähenivät myös poissaolot koulusta [20].

Migreenistä löytyy myös aikuisille tehty homeopatiatutkimus. Tähän tutkimukseen osallistui 212 aikuista, joilla oli lääkäreiden määräämä estolääkitys käytössä. Migreenidiagnoosi oli keskimäärin yli 10 vuoden takaa (vaihteluväli 10-15 vuotta). Seuranta-aika oli 2 vuotta ja hoitavia homeopaatteja oli 67. Tuloksena oli, että migreenikohtausten vakavuus lievittyi ja lääketieteellisen hoidon tarve väheni huomattavasti, mukaan lukien tarvittavat sairaalakäynnit. Homeopatiasta oli selvästi hyötyä migreenin hoidossa koko 2 vuotta kestäneen tutkimusjakson ajan [21].

”Jouni, tämä on todella mielenkiintoista. Tehtäisiinkö niin, että päätämme keskustelun tällä kertaa tähän? Tässä on luettavaa yllin kyllin jo nyt. Säästetään ensi kertaan lisää näitä kliinisiä tutkimuksia homeopatiasta. Mitä vielä on tulossa?”

Kuulostaa hyvältä idealta. Otetaan seuraavalla kerralla käsittelyyn mm. unettomuus, masennus, allergiat, flunssat, ADHD ja HIV.

 

Lähteet:

1 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1. 30.4.2020 https://petrafoundation.com/tieteellisia-todisteita-homeopatiasta-osa-1/

2 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2. 15.5.2020 https://petrafoundation.com/tieteellisia-todisteita-homeopatiasta-osa-2/

3 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 3. 16.5.2020 https://petrafoundation.com/tieteellisia-todisteita-homeopatiasta-osa-3/

4  Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4. 30.5.2020 https://petrafoundation.com/tieteellisia-todisteita-homeopatiasta-osa-4/

5  Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 5. 10.6.2020 https://petrafoundation.com/tieteellisia-todisteita-homeopatiasta-osa-5/

6 R Sevar. Audit of outcome in 455 consecutive patients treated with homeopathic medicines. Homeopathy 94(4): 215-221, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7540572_Audit_of_outcome_in_455_consecutive_patients_treated_with_homeopathic_medicines

7 David S Spence, Elizabeth Thompson, S.J. Barron. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine 11(5): 793-798, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7471537_Homeopathic_Treatment_for_Chronic_Disease_A_6-Year_University-Hospital_Outpatient_Observational_Study

8 Katharina Gaertner, Michael Müllner, Helmut Friehs et al. (8 authors). Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of Vienna.  Complement Ther Med 22(2): 320-332, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261733979_Additive_homeopathy_in_cancer_patients_Retrospective_survival_data_from_a_homeopathic_outpatient_unit_at_the_Medical_University_of_Vienna

9 S. L. Hughes, AC Smith, Clare Relton. Homeopathy service in an NHS hospital breast cancer clinic: outcome study. Breast Cancer Research 10:1-1, 2008 https://www.researchgate.net/publication/226914438_Homeopathy_service_in_an_NHS_hospital_breast_cancer_clinic_outcome_study

10 Sorrentino L, Piraneo S, Riggio E, et al (7 authors). Is there a role for homeopathy in breast cancer surgery? A first randomized clinical trial on treatment with Arnica montana to reduce post-operative seroma and bleeding in patients undergoing total mastectomy. J Intercult Ethnopharmacol. 2017;6(1):1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289077/

11 Oberbaum M, Yaniv I, Ben-Gal Y, et al (6 authors). A randomized, controlled clinical trial of the homeopathic medication TRAUMEEL S in the treatment of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Cancer. 2001;92(3):684-690. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11505416

12 Marcus Zulian Teixeira, Sergio Podgaec, Edmund Chada Baracat. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology 211:48-55, 2017 https://www.researchgate.net/publication/312931405_Potentized_estrogen_in_homeopathic_treatment_of_endometriosis-associated_pelvic_pain_A_24-week_randomized_double-blind_placebo-controlled_study

13 Marie-France Bordet, Aurélie Colas, Marijnen Philippe et al (5 authors). Treating hot flushes in menopausal women with homeopathic treatment – Results of an observational study. Homeopathy 97(1):10-15, 2008 https://www.researchgate.net/publication/5656288_Treating_hot_flushes_in_menopausal_women_with_homeopathic_treatment_-_Results_of_an_observational_study

14 Jean-Claude Colau, Stéphane Vincent, Philippe Marijnen, François-André Allaert. Efficacy of a Non-Hormonal Treatment, BRN-01, on Menopausal Hot Flashes: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Drugs R D 12(3):107-119, 2012 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22852580/

15 Débora Cristiane da Silva Andrade, Fabio Carmona, Mateus Andrea Angelucci et al. (5 authors). Efficacy of a Homeopathic Medicine of Capsicum frutescens L. (Solanaceae) in the Treatment of Hot Flashes in Menopausal Women: A Phase-2 Randomized Controlled Trial. Homeopathy 2019; 108(02): 102-107  https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0038-1676326

16 Michal Yakir, Christien T Klein-Laansma, Shulamith Kreitler et al (7 authors). A Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Trial with Individualized Homeopathic Treatment Using a Symptom Cluster Approach in Women with Premenstrual Syndrome. Homeopathy 108(4), 2019 https://www.researchgate.net/publication/335328046_A_Placebo-Controlled_Double-Blind_Randomized_Trial_with_Individualized_Homeopathic_Treatment_Using_a_Symptom_Cluster_Approach_in_Women_with_Premenstrual_Syndrome

17 Iris Bell, Daniel A. Lewis, Audrey J Brooks et al (7 authors). Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo. Rheumatology 43(5):577-582, 2004 https://www.researchgate.net/publication/8353681_Improved_clinical_status_in_fibromyalgia_patients_treated_with_individualized_homeopathic_remedies_versus_placebo

18 Peter Fisher, A. Greenwood, Edward C. Huskisson, P. Turner, and Philippe Belon. Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia). BMJ Clinical Research 299(6695): 365-366, 1989 https://www.researchgate.net/publication/20649111_Effect_of_homeopathic_treatment_on_fibrositis_primary_fibromyalgia

19 Menachem Oberbaum, Narine Galoyan, Liat Lerner-Geva et al (7 authors). The effect of the homeopathic remedies Arnica montana and Bellis perennis on mild postpartum bleeding – A randomized, double-blind, placebo-controlled study – Preliminary results. Complementary Therapies in Medicine 13(2):87-90, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7709478_The_effect_of_the_homeopathic_remedies_Arnica_montana_and_Bellis_perennis_on_mild_postpartum_bleeding_-_A_randomized_double-blind_placebo-controlled_study_-_Preliminary_results

20 Karine Danno, Aurélie Colas, Jean-Louis Masson, Marie-France Bordet. Homeopathic Treatment of Migraine in Children: Results of a Prospective, Multicenter, Observational Study. J Altern Complement Med 19(2): 119-123, 2013 https://www.researchgate.net/publication/230857677_Homeopathic_Treatment_of_Migraine_in_Children_Results_of_a_Prospective_Multicenter_Observational_Study

21 Claudia M Witt, Rainer Lüdtke, Stefan N Willich. Homeopathic Treatment of Patients With Migraine: A Prospective Observational Study With a 2-year Follow-Up Period. J Altern Complement Med 16(4):347-355, 2010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20423206/

 2,070 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1

Syöpäpotilaat ovat kertoneet saavansa apua sairauteensa homeopaattisista valmisteista. Päätimme selvittää homeopatian tarjoamia etuja ja varsinkin etsiä tieteellisiä todisteita homeopatian toimivuudesta. Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti J

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2

Aiemmassa kirjoituksessa [16] (Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1.) haastattelin tunnettua ja arvostettua suomalaista homeopaattia Jouni Jämsää (http://www.jounijamsa.fi/ ). Hän auttaa meitä selvitystyössä homeopatian luonteesta ja vaikutusta

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut home