Kirurgisk behandling av cancer

Christer Sundqvist

En av de viktigaste cancerbehandlingarna är att den opereras bort (kirurgisk behandling). Maligna tumörer, såsom cancer och sarkom, behandlas traditionellt i första hand genom kirurgi. Man gör det för att förhindra cancerns tillväxt. Ofta måste även avlägsnas litet frisk vävnad kring cancern. Detta görs för att förhindra den lokala spridningen av tumören.

Nuförtiden försöker man avlägsna så litet frisk vävnad som möjligt. Till exempel är målet att operera bröstcancer utan att man behöver ta bort hela bröstet. Om cancern har spridit sig för långt är det dock inte möjligt med en så här konservativ operation. Ibland måste de omgivande vävnaderna tas helt bort. Ibland tas även hela interna organ bort (radikal operation). En så här radikal kirurgi avlägsnar alla detekterbara tumörer och en del av den omgivande friska vävnaden. Radikal kirurgi har som mål att cancern helt försvinner. Om det utrymme är stort som blir kvar när tumören avlägsnats kan man få fyllning av närliggande vävnader. Ofta undersöks och vid behov avlägsnas lymfkörtlarna och -kärlen nära cancern Med detta eftersträvas att cancern inte sprids (metastasering).

En lyckad canceroperation kännetecknas av kännedom om cancerns typ, cancerns, cancerns, dess spridning och dess placering i kroppen. När operationen görs vid ett tidigt stadium är cancerns prognos ganska bra.

Canceroperationen kan vara den enda behandlingen man får, men ofta ges strålbehandling och läkemedelsbehandlingar påbörjas också. En dylik kombinationsterapi är nödvändig eftersom cancerceller kan börja spridas till andra ställen i kroppen i ett mycket tidigt skede, och detta kan inte förebyggas genom operation.

Ibland är tumörerna på så besvärliga ställen att de inte kan opereras helt eller ens delvis. En del cancerformer kan inte alls opereras, såsom tex. cancer i blodsystemet (leukemi) som inte alls bildar fasta tumörer.

Cancersymptomen kan lindras genom kirurgi. Ett exempel på en avlastningsoperation är att öppna en tilltäppt gallkanal eller tarmobstruktion hos patienter med cancer i bukspottskörteln.

Med metastas operationer kan vissa metastaser avlägsnas exempelvis från levern, lungorna eller benstommen. Ofta finns det så många metastaser eller de är på så svåra ställen att kirurgen tvingas ge upp.

Numera kan man med olika operationer förebygga vissa cancerformer eller avlägsna förstadium till cancer. Förebyggande kirurgi kan användas för att behandla förstadier till tarmcancer. Exempelvis kan den som bär på den så kallade bröstcancergenen avlägsna helt sina bröst.

 1,784 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mis

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b