Varför trivs cancer i en sur cellmiljö?

Christer Sundqvist

Den irländska forskaren Arvind Negi (National University of Galway) frågade på vetenskapskanalen ResearchGate (https://www.researchgate.net/ ) varför en cancercell både utvecklar sin egen surhet och trivs i en sur miljö. Detta ledde till en ganska livlig diskussion. Här är en sammanfattning av diskussionen.

Den grekiska bröstcancerforskaren Constantine Kaniklidis visste att försurning av den cellulära mikromiljön är ett fenomen som är känt för att underlätta penetration av cancer i frisk vävnad genom tre huvudmekanismer: 1) cancern förstör friska celler som kommer i dess väg; 2) syrainducerad nedbrytning av den extracellulära matrisen; 3) angiogenes. Långvarig exponering av friska celler för den sura mikromiljön resulterar i antingen plötslig (nekros) eller programmerad celldöd (apoptos) genom p53-beroende och kaspas-3-beroende mekanismer. Det är ganska väl känt hur de sura metaboliterna som utvecklas i cancer främjar attacken av cancertumören på frisk vävnad. Friska celler har en begränsad förmåga att överleva i en sur mikromiljö medan cancertumörer trivs i den. Det verkar som att cancerceller effektivt kan undvika syrainducerad celldöd.

Warburg-effekt i cancerceller

Professor Roberto Leoncini erinrade oss om att detta är Warburg-effekten. Genom att hålla cellens mikromiljö mer basisk kan cancertillväxt förhindras. Den ryska forskaren Sergey Doronin tillade att lågt pH är en indikation på att kolsyra och koldioxid samlas i vävnader. Den främsta orsaken till denna surhetsökning är ofullständig oxidation i cellerna, vilket förstärks av otillräckligt blodflöde till cancerceller. Laktat (mjölksyra) ackumuleras också lätt i cancerceller, vilket effektivt sänker cellens pH. Forskaren i klinisk kemi Hishyar Azo Najeeb ansåg det troligt att dåligt fungerande mitokondrier i cancerceller ligger bakom allt. Den amerikanska cancerläkaren Stephen Strum belyste ytterligare denna mitokondrie fråga genom att spekulera i att cancercellen medvetet tillåter mitokondrierna att fungera för att säkerställa cellens ovanligt starka övergång till anaerob (syrefattig) metabolism. Denna preferens för anaerob metabolism är förknippad med en mer känslig uppkomst av metastaser och en tuffare överlevnadsförmåga hos cancerceller. Cancercellen gör allt för att överleva och sprida sig.

De är faktiskt ganska djävulska de där cancercellerna!

Cancerforskaren Emily Taylor visste berätta att intracellulära reaktiva metaboliter kan samlas i ovanligt stora cancerceller med onormalt livlig metabolism. När försämrad blodcirkulation sedan läggs till detta tvingas cancercellen att utveckla motmekanismer mot surheten. Cancerceller kan motstå reaktiva metaboliter (ROS) med ett speciellt antioxidant-svar-element (ARE). I avancerade tumörer kan cancerceller använda antioxidanter i kosten för sina egna behov. För att inte tala om att surhet på grund av brist på syre undertrycker immunsystemets förmåga att motstå cancertillväxt. Sura cancerceller skyddas också bättre mot strålningsbehandlingar. De är faktiskt ganska djävulska de där cancercellerna!

Slutsatsen av diskussionen är att det mest effektiva sättet att bekämpa cancer är att hålla cellerna så basiska som möjligt, dvs. Otto Warburg hade rätt!

 2,204 visningar

Cancerceller är annorlunda

Enorma framsteg har gjorts inom grundforskningen av cancer under årtionden. Idag är det ganska känt vilka skillnader det finns i strukturen och funktionen hos en cancercell jämfört med en normal cell. Målet är att dra nytta av dessa skillnader i läkeme

Hur utvecklas cancer

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som