SVSV

Vad är cancer?

Vad är normal funktion av celler?

 

Cancer är en följd av störningar i den normala celldelningen, där celldelningen fortsätter även efter att den borde ha slutat. Många olika orsaker leder till det att cellen blir genetiskt omvandlad och så småningom bildar cancercellerna små klumpar, tumörer som växer och sprids. Denna process tar lång tid och det kan faktiskt ta årtionden för oss att upptäcka att vi har cancer.

Många mekanismer bidrar till denna oreglerade celltillväxt så typiskt för just cancer. En av dessa mekanismer är arvet. Vissa människor kan ha fallenhet för cancer på grund av ärftliga störningar i deras gener. I sina enklaste former kan en person ärva en felaktig gen eller sakna gener som har en roll i elimineringen av skadade celler eller förhindrar att ofullkomliga celler växer. Utan detta naturliga bromssystem kan de skadade cellerna fortsätta att dela på sig och detta leder till ett ökat antal skadade celler med samma onormala genetiska sammansättning som modercellerna. Får de här onormala cellerna tid på sig och växer oupptäckta, kan dessa grupper av celler växa till en storlek som orsakar obehag eller andra symtom.

Genetiken är uppenbarligen inte den enda källan till skador i cellerna. Människorna lever inte i en steril värld utan vi attackeras av vår miljö, giftiga produkter eller patogener. Vår miljö kan vara farlig. Faran kan komma i form av strålning, kemikalier eller fibrer som vi kroniskt kan utsättas för så att vi vet om det eller så att vi är ovetande om det. Vidare förorenas vår mat med denna miljöpåverkan, eller vi kan förbereda vår mat på ett sätt som kan förändra livsmedlets kemiska natur mot det farliga hållet. Kronisk exponering för dessa toxiner kan skada celler.

Slutligen har människorna ett socialt liv. Vi har utsatt oss för vissa vanor som ger glädje åt oss därför att vi slappnar av. Sådana vanor, inklusive rök- och alkoholkonsumtion, kan ha en mängd effekter på cellens genetiska sammansättning.
 

Flera typer av cancer

 

Precis som det finns flera olika typer av celler och kroppsvävnader finns det också olika former av skadliga (maligna) former av cancer, till exempel sarkom, lymfom och leukemi, beroende på var de har utvecklats, såsom lung-, bröst- och njurcancer. Maligna tumörer i bindväv, till exempel i ben, muskler och fettvävnader, kallas sarkom. Maligna tumörer i lymfkörtlar kallas lymfom och maligna förändringar i benmärgens olika celler ger upphov till leukemi.

 
 

För din fortsatta utbildning se dessa videoklipp:

What exactly IS cancer?

 

Cancer: from a healthy cell to a cancer cell

 
 

För vidare läsning se dessa länkar:

 

– Informativa grafer om olika typer av cancer
 

– Cancerfonden – Vad är cancer?
 

– Wikipedia artikel om cancer
 

– Cancer – viktigt att veta
 

– Cancer Facts & Figures 2017
 

– Cancerstatistik för Norden
 

 

 
 

 


Dela kunskapen!

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

Traditionell cancerbehandling

Cancer är föremål för en intensiv forskning och nya terapier utvecklas ständigt. I detta avsnitt fokuserar vi på de traditionella, skolmedicinska sätten att behandla cancer. Om du är intresserad av kompletterande cancerbehandlingar kan du också hitta information om det på vår hemsida.

Hur utvecklas cancer?

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som bestämmer hur cellens proteiner ska produceras. Cancer utvecklas när en sträng av mutationer äger rum i de gener som styr cellens förmåga att växa och dela på sig. Dessa mutationer leder ofta till en ökning av celltillväxten och ofta ser ma