SVSV

Traditionell cancerbehandling

Cancer är föremål för en intensiv forskning och nya terapier utvecklas ständigt. I detta avsnitt fokuserar vi på de traditionella, skolmedicinska sätten att behandla cancer. Om du är intresserad av kompletterande cancerbehandlingar kan du också hitta information om det på vår hemsida.

Målet med cancerbehandlingarna är att bota cancern och se till att den hålls i styr. Återfall av cancern och dess spridning förhindras. Symptomen som orsakas av tumören lindras. Modern cancerbehandling är i ständig utveckling och man har uppnått fina resultat. Behandlingarna kan dock leda till ett försvagat immunförsvar för patienten.

Den exakta typen av cancer måste bestämmas för att man skall kunna välja rätt metod för cancerbehandlingen. Cancerns spridning i kroppen måste också utredas, eftersom behandlingen av spridd och lokal cancer kan vara mycket annorlunda.

Individuell cancervård

Vården av cancer följer ett mycket individuellt mönster. Det som fungerar hos en människa fungerar inte nödvändigtvis för en annan. I den traditionella cancervården är det viktigt att utnyttja de kliniskt undersökta metoderna som har blivit testade och förbättrade i många studier.

Den bakomliggande planen för den traditionella behandlingen av cancer är att operera och/eller bestråla cancertillväxten i ett så tidigt skede som möjligt. Den ständigt pågående utvecklingen inom farmacin syftar till att skapa de sämsta möjliga förutsättningarna för tillväxt av cancer.

Litteratur och andra källor

·Heikki Joensuu, Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Peter J. Roberts, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo, (toim.) Syöpätaudit, Duodecim, 2013 (en mycket omfattande bok om cancer på finska)

·Robert A. Weinberg. The Biology of Cancer, 2nd Edition, 2016

·Om cancer. https://www.cancerfonden.se/om-cancer

·Allt om cancer. https://www.alltomcancer.fi/

·Behandlingar vid cancer. https://cancer.se/behandlingar-vid-cancer/


Dela kunskapen!

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

Hur utvecklas cancer?

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som bestämmer hur cellens proteiner ska produceras. Cancer utvecklas när en sträng av mutationer äger rum i de gener som styr cellens förmåga att växa och dela på sig. Dessa mutationer leder ofta till en ökning av celltillväxten och ofta ser ma

Vad är cancer?

Cancer är en följd av störningar i den normala celldelningen, där celldelningen fortsätter även efter att den borde ha slutat. Många olika orsaker leder till det att cellen blir genetiskt omvandlad och så småningom bildar cancercellerna små klumpar, tumörer som växer och sprids. Denna process tar lång tid och det kan faktiskt ta årtionden för oss att upptäcka att vi har cancer.