SVSV

Kirurgisk behandling av cancer

En av de viktigaste cancerbehandlingarna är att den opereras bort (kirurgisk behandling). Maligna tumörer, såsom cancer och sarkom, behandlas traditionellt i första hand genom kirurgi. Man gör det för att förhindra cancerns tillväxt. Ofta måste även avlägsnas litet frisk vävnad kring cancern. Detta görs för att förhindra den lokala spridningen av tumören.

Nuförtiden försöker man avlägsna så litet frisk vävnad som möjligt. Till exempel är målet att operera bröstcancer utan att man behöver ta bort hela bröstet. Om cancern har spridit sig för långt är det dock inte möjligt med en så här konservativ operation. Ibland måste de omgivande vävnaderna tas helt bort. Ibland tas även hela interna organ bort (radikal operation). En så här radikal kirurgi avlägsnar alla detekterbara tumörer och en del av den omgivande friska vävnaden. Radikal kirurgi har som mål att cancern helt försvinner. Om det utrymme är stort som blir kvar när tumören avlägsnats kan man få fyllning av närliggande vävnader. Ofta undersöks och vid behov avlägsnas lymfkörtlarna och -kärlen nära cancern Med detta eftersträvas att cancern inte sprids (metastasering).

En lyckad canceroperation kännetecknas av kännedom om cancerns typ, cancerns, cancerns, dess spridning och dess placering i kroppen. När operationen görs vid ett tidigt stadium är cancerns prognos ganska bra.

Canceroperationen kan vara den enda behandlingen man får, men ofta ges strålbehandling och läkemedelsbehandlingar påbörjas också. En dylik kombinationsterapi är nödvändig eftersom cancerceller kan börja spridas till andra ställen i kroppen i ett mycket tidigt skede, och detta kan inte förebyggas genom operation.

Ibland är tumörerna på så besvärliga ställen att de inte kan opereras helt eller ens delvis. En del cancerformer kan inte alls opereras, såsom tex. cancer i blodsystemet (leukemi) som inte alls bildar fasta tumörer.

Cancersymptomen kan lindras genom kirurgi. Ett exempel på en avlastningsoperation är att öppna en tilltäppt gallkanal eller tarmobstruktion hos patienter med cancer i bukspottskörteln.

Med metastas operationer kan vissa metastaser avlägsnas exempelvis från levern, lungorna eller benstommen. Ofta finns det så många metastaser eller de är på så svåra ställen att kirurgen tvingas ge upp.

Numera kan man med olika operationer förebygga vissa cancerformer eller avlägsna förstadium till cancer. Förebyggande kirurgi kan användas för att behandla förstadier till tarmcancer. Exempelvis kan den som bär på den så kallade bröstcancergenen avlägsna helt sina bröst.


Dela kunskapen!

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

Traditionell cancerbehandling

Cancer är föremål för en intensiv forskning och nya terapier utvecklas ständigt. I detta avsnitt fokuserar vi på de traditionella, skolmedicinska sätten att behandla cancer. Om du är intresserad av kompletterande cancerbehandlingar kan du också hitta information om det på vår hemsida.

Hur utvecklas cancer?

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som bestämmer hur cellens proteiner ska produceras. Cancer utvecklas när en sträng av mutationer äger rum i de gener som styr cellens förmåga att växa och dela på sig. Dessa mutationer leder ofta till en ökning av celltillväxten och ofta ser ma